Trần Sa

Từ Điển Đạo Uyển

塵沙; C: chén shā; J: jinja;
“Bụi và cát”, nghĩa là “nhiều như cát bụi”. Theo giáo lí tông Thiên Thai, thuật ngữ nầy nói đền sự thử thách mà Bồ Tát phải đương đầu với vô số tri thức cũng như sự vận dụng rất chi tiết trong hạnh nguyện cứu độ chúng sinh.

Print Friendly, PDF & Email