Thứ đệ Duyên

Từ Điển Đạo Uyển

次第縁; C: cìdìyuàn; J: shidaien;
Nhân duyên tiếp nối trước sau (s: anantara-pratyaya). Một trong Tứ duyên theo giáo lí Du-già hành tông, trong đó các hiện tượng có một trật tự trước sau nghiêm mật. Đây là thuật ngữ được Chân Đế dùng trong khi Huyền Trang dịch là Đẳng vô gián duyên (等無間縁)

Print Friendly, PDF & Email