thế giới tứ trì

Phật Quang Đại Từ Điển

(世界四持) Chỉ cho 4 thứ có năng lực bảo bọc và giữ gìn thế giới khiến được tồn tại. Cứ theo Đại minh tam tạng pháp số thì 4 thứ ấy là: 1. Phong luân năng trì: Núi Tu di có những lớp phong luân nhiều như bụi nhỏ, lớp trên cùng gọi là Thù thắng uy quang phong luân, lớp phong luân này nâng đỡ, giữ gìn biển nước thơm Phổ quang ma ni trang nghiêm khiến nó được an trụ, cho nên gọi là Phong luân năng trì. 2. Hương hải sở trì: Biển nước thơm nhờ phong luân nâng đỡ giữ gìn mà được an trụ, cho nên gọi là Hương hải sở trì. 3. Hải xuất liên hoa: Trong biển nước thơm mọc lên một hoa sen lớn, là thế giới chủng, các cõi nước 10 phương đều nằm ở trong đó, và được bảo bọc, cho nên gọi là Hải xuất liên hoa. 4. Hoa trì sát hải: Hoa sen lớn ấy có năng lực giữ gìn nâng đỡ vô lượng thế giới nhiều như nước biển khiến được an trụ, giúp cho 4 phương bình ổn và thanh tịnh vững chắc, cho nên gọi là Hoa trì sát hải.