thệ phù tập sinh

Phật Quang Đại Từ Điển

(誓扶習生) Cũng gọi Phù tập nhuận sinh. Dùng thệ nguyện nâng đỡ tập khí phiền não để thụ sinh. Trong 4 giáo Tạng, Thông, Biệt, Viên của giáo phán tông Thiên thai, thì Bồ tát Thông giáo địa thứ 9 trong Thập địa dùng năng lực thệ nguyện nâng đỡ tập khí của phiền não, thụ sinh trong 3 cõi, làm lợi ích cho chúng sinh để thành tựu hạnh lợi tha. Vì Dĩ biện địa thứ 7 trong Thập địa đã đoạn trừ hết sạch Kiến hoặc, Tư hoặc cho nên không thể thụ sinh trong 3 cõi 6 đường để cứu độ chúng sinh. Vì các phiền não Kiến, Tư đã bị dứt hết, chỉ còn lại tập khí, cho nên nay thêm năng lực thệ nguyện và năng lực từ bi tưới nhuần tập khí để được thụ sinh mà tự tại hóa độ, cho nên gọi là Thệ phù tập sinh. Nghĩa Lưu hoặc nhuận sinh của Bồ tát Sơ địa trở lên và Thất địa trở xuống trong tông Duy thức tương đưong với nghĩa này.