thế giới hải

Phật Quang Đại Từ Điển

(世界海) Đối lại: Quốc độ hải. Chỉ cho các thế giới do Thập Phật giáo hóa.Cứ theo Hoa nghiêm ngũ giáo chương quyển 3 thì có 3 loại thế giới hải, đó là: 1. Liên hoa tạng trang nghiêm thế giới hải(cũng gọi Liên hoa tạng thế giới, Hoa tạng giới): Tương đương với cảnh giới của Thập Phật, là nói theo giai vị Chứng nhập sinh. 2. Tam thiên giới ngoại thập trùng thế giới hải(cũng gọi Giới ngoại thập trùng thế giới hải, Thập trùng thế giới): Tương đương với cảnh giới của Địa thượng Bồ tát, là nói theo giai vị Giải hành sinh. 3. Vô lượng tạp loại thế giới hải(cũng gọi Tạp loại thế giới): Tức các thế giới có hình núi Tu di cho đến hình các chúng sinh đầy khắp pháp giới, là nói theo giai vị Kiến văn sinh. Trong 3 thế giới hải nói trên, về hình loại của Tạp loại thế giới, kinh Hoa nghiêm bản dịch cũ nêu ra 9 loại và kinh Hoa nghiêm bản dịch mới nêu 20 loại.