thập thiện xảo

Phật Quang Đại Từ Điển

(十善巧) Mười pháp thiện xảo(khéo léo) do hàng Tam thừa tu tập và quán sát. Đó là: 1. Uẩn thiện xảo: Chỉ cho 5 uẩn. 2. Xứ thiện xảo: Chỉ cho 12 xứ. 3. Giới thiện xảo: Chỉ cho 18 giới. 4. Duyên khởi thiện xảo: Chỉ cho 12 nhân duyên. 5. Xứ phi xứ thiện xảo: Xứ là nhân quả thiện, phi xứ là nhân quả ác. 6. Căn thiện xảo: Chỉ cho 22 căn. 7. Thế thiện xảo: Lí 3 đời vô thường. 8. Đế thiện xảo: Tứ đế và nhân quả thế gian, xuất thế gian. 9. Thừa thiện xảo: Tức Nhị thừa, Tam thừa.10. Hữu vi vô vi thiện xảo: Chỉ cho 2 tính Y tha khởi và Viên thành thực. Vì các pháp uẩn, xứ, giới là đối tượng (sở duyên) cho việc lập bày trí khéo léo để tu tập quán xét, cho nên đặc biệt gọi là Thiện xảo. Có người cho rằng các pháp này có năng lực sinh ra diệu trí thiện xảo. [X. luận Biện trung biên Q.trung; luận Du già sư địa Q.34].