thập thất chủng trang nghiêm

Phật Quang Đại Từ Điển

(十七種莊嚴) Chỉ cho 17 thứ y báo trang nghiêm ở Tịnh độ cực lạccủaPhật A di đà nói trong luậnTịnh độ của ngài Thiên thân, tức sự thanh tịnh của khí thế gian. Đó là: Thanh tịnh trang nghiêm, Lượng trang nghiêm, Tính trang nghiêm, Hình tướng trang nghiêm, Chủng chủng sự trang nghiêm, Diệu sắc trang nghiêm, Xúc trang nghiêm, Tam chủng trang nghiêm, Vũ trang nghiêm, Quang minh trang nghiêm, Diệu thanh trang nghiêm, Chủ trang nghiêm, Quyến thuộc trang nghiêm, Thụ dụng trang nghiêm, Vô chư nạn trang nghiêm, Đại nghĩa môn trang nghiêm và Nhất thiết sở cầu mãn túc trang nghiêm.