tất đàm tam mật sao

Phật Quang Đại Từ Điển

(悉曇三密鈔) Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Tịnh nghiêm (1639-1702) người Nhật bản biên tập, được thu vào Đại chính tạng tập 84. Nội dung sách này giải nói về hình dáng, vần âm và ý nghĩa của các chữ Tất đàm. Toàn sách chia làm 8 môn: Phạm tự bản nguyên môn, Tất đàm đề mục môn, Bản tự hình âm môn, Hợp tự chuyển thanh môn, Trùng tự hỗn thanh môn, Liên thanh hợp hô môn, Âm vận tương thông môn và Tự tướng tự nghĩa môn. Về sách chú thích tác phẩm này thì có: Tiện mông 1 quyển của ngài Pháp điển, Yếu kí 1 quyển của ngài Trí minh.