三摩提 ( 三Tam 摩Ma 提Đề )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)即三摩地。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 。 即tức 三tam 摩ma 地địa 。