Chuyển Phàm Thành Thánh

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To transform ordinary beings into sages.