Chánh Pháp Y

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

1) Phật là chỗ tựa của Chánh Pháp: He, the Buddha, on whom the truth depends. 2) Danh hiệu của Phật: A term for a Buddha.