Chánh Pháp Nhãn

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The Right Dharma Eye—Right or true experience of reality.