Cầu-na

Từ điển Đạo Uyển


求那; C: qiúnà; J: guna;
Phiên âm từ chữ guṇa trong tiếng Phạn.

  1. Trong Phật học, thuật ngữ nầy chỉ chung cho ý niệm về tướng (相), đức (德), hay phẩm chất (質);
  2. Trong triết học phái Số luận (s: saṃkhyā) Ấn Độ, nó chỉ cho 3 loại phẩm chất căn bản của hợp thể cấu thành sự hiện hữu: tịnh, ưu, và ám.