CĂN TRẦN

Từ điển Đạo Uyển


根塵; C: gēn chén; J: konjin;
Sáu cơ quan nhận thức và đối tượng của nó. Sáu đối tượng được xem là nguyên nhân khách quan của phiền não, vì thế nên được đề cập với tính chất tiêu cực là »bụi« hoặc »dơ«.