BẤT CỘNG TƯỚNG

Từ điển Đạo Uyển


不共相; C: bùgòngxiāng; J: fugusō;

Đặc tính riêng biệt của một cá nhân, không chia sẻ với những chúng sinh khác được.