TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP
TOÁT YẾU

Biên soạn: Tỳ kheo ni Hải Triều Âm

 

LỜI TỰA

Quốc sư Chí Công, một thánh tăng đời Lương Võ Đế bên Tàu, cảm đức Di Lặc ứng mộng dạy phải soạn một văn sám pháp đặt tên là Từ Bi Đạo Tràng để cứu vớt đời hiện tại và vị lai.

Vừa hay hoàng hậu họ Hy từ trần. Một đêm hoàng hậu hiện thân rắn nói tiếng người cầu vua tế độ. Vua bạch Quốc sư. Quốc sư liền triệu tập Tăng chúng, lập đàn bái sám. Kết quả Hy Thị hiện thân thiên nữ, hào quang sáng rực hư không, lễ tạ Tăng chúng và cám ơn Lương Võ Đế.

Từ đó bộ Sám Pháp được truyền tụng khắp nước Tàu và lưu thông thịnh hành ở Việt Nam khắp Trung Nam Bắc.

Tiếc vì lời văn phồn thịnh, bộ sách đồ sộ trang nghiêm, chúng tôi không đủ sức tài chánh để ấn tống trọn bộ. Nên đành toát yếu vài hàng gởi về các nẻo thôn quê xa vắng, giúp các Phật tử miền biên địa kết duyên với hội Long Hoa.

Ngưỡng mong các bậc cao minh hoan hỷ tha thứ những thiếu sót.

Nguyện xin đức Di Lặc Thế Tôn chứng giám cho chúng con, mười phương chư Phật thương xót chúng con. Nguyện tất cả sáu đạo hữu tình hiện đang ở cõi Ta Bà với đức Từ Bi Phụ sẽ dự hội thuyết pháp đầu tiên, nghe pháp ngộ đạo, công đức trí tuệ đầy đủ trang nghiêm, cùng với các đại Bồ-tát nhập kim cang tâm, thành đẳng chánh giác.