THIỀN UYỂN TẬP ANH
Soạn giả: Kim Sơn Thiền phái Trúc Lâm (1337)
Dịch giả: Lê Mạnh Thát (1976)