Thế Nào Là Lập Tâm Ban Đầu Và Giữ Bổn Phận Tránh Không Bị Thối Lạc
(Thư Học Phật 85)
Btg Bảo Đăng
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm