TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ
  Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát giảng
  Bồ Tát giới đệ tử Thường Nhiếp kết tập
  Việt dịch: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa