QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

KINH SỐ 1113A

Hán dịch: Tây Thiên Kế Tổ CHỈ KHÔNG
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

NI LA GIẢN ĐÀ PHỘC LA MA NGẬT LỊ ĐA DÃ HẠ LA HẠ LA ĐÀ LA NI

Na mô la đát na đát la dạ dã
Na mô a lị dạ phộc lộ chỉ đế sa la dã
Phổ trí sá đỏa dã
Ma ha sá đỏa dã
Ma ha ca lâu ni ca dã
Tát phộc phất ẩn đà na tảo đa na ca la dã
Tát phộc phộc phộc sa vũ đát la tẩu sa na la dã
Tát phộc bá dã tẩu nễ lâu đa hạ na ca la dã
Tát phộc phộc dã trí bát la tăng phộc na ca la dã
Tát phộc y địa cái phộc đát phộc ba vĩ na sa na ca la dã
Tát phộc bá duệ tẩu đát la sa na dã
Đa tưởng na ma tưởng khất lị đa dã
Duệ đẳng a lị dạ phộc lộ chỉ đế sá la
Đa phộc ni la giản đà na
Mạ ngật lị đa y ứng ma a ngọa la y tả vĩ
Tát phộc hạt ma a la tha sá đà na
Tẩu bá tự đa na ca la dã
A nhạ y ứng
Tát phộc bạc đá nẵng bá phộc ma ha ca tỳ tẩu đà khẳng
Đa đát dã tha a phộc lộ kế lộ ca
Ma địa lộ ca gia địa lộ ca
Địa ca la ẩn đa hê ma ha lệ
Ma ha phổ trí sa đỏa hê
Bát lị dã phổ trí sa đỏa hê ma ha ca lâu ni gia
Sa ma la ngật lị đa dã
A lị dạ phộc lộ chỉ đế sá la
Bát la ma mẫu đát lị tức đa
Ma ha ca lâu ni gia
Cụ lâu cụ lâu hạt ma sa đà dã
Tỳ trương đề hề đề hề
Phộc la ca ma tự già
Tỳ hạng già ma
Tỷ đà dã yếu kế sá la
Đậu lâu đậu lâu tỳ nhạ dã phộc địa
Ma hạ tỳ đà dã phộc địa
Đà la đà la tùy la ni sá la
Tả la tả la tỳ ma la ma la vũ la địa
A lị dã phộc lộ chỉ đế sá la
Nhĩ na khất lị sắt noa
Nhạ tra ma cụ tra
Lam phộc tỳ lam phộc bát la lam phộc
Ma hạ tỷ đà dã tùy la
Phộc la phộc la ma hạ phộc la
Ma la ma la ma hạ ma la
Tả la tả la ma hạ tả la
Khất lý sắt na ngoạ la la noa khất lị sắt na phộc sa ni già đa na hê
Phộc đát ma ha sắt tra
Tả la tả la ni sa tả lệ sá lệ
Na la dã noa phộc la lâu phộc đà lị
Hê nễ la gian đà
Hê nễ la gian đà
Hê ma ha la ha la tỳ sa ni nhĩ đa
Lộ ca tả la gia tỳ sa na
Mô hạ tỳ sa na sa na
Hống lâu hống lâu
Ma hạ phộc đát ma na bá sá la
Sa la sa la
Tất lị tất lị
Tẩu lâu tẩu lâu
Đường đà dã đường đà dã
Phổ đà dã phổ đà dã
Duệ địa
Hê nễ la giản đà duệ hề
Hê ma hạ tỷ đà dã
Yếu kế sá la bá ca bằng sa đà dã
Tỳ trương sa ma la sa ma la
Phan bá ca lộ na lộ ca tỳ lộ ca đế
Sá la đa đá hề nhĩ
Đát la sa na gia ma
Đát la sa na dã
Bát la sa đà dã sá hạ
Tỳ đà dã sá hạ
Ma hạ tỳ đà dã sá hạ
Tỷ đà dã yếu kế sá la dã sá hạ
Ni la giản đà dã sá hạ
Phộc la ha vũ khư dã sá hạ
Ma hạ na la tỷ ứng già vũ già dã sá hạ
Tỷ đà dã tỷ đà dã Tùy la dã sá hạ
Ma ha sắt tra dã sá hạ
Khất lị sắt na tát phộc khật lị độ nhạ kiểu phộc tỳ đa dã sá hạ
Ma hạ ca la ma cụ đá tùy la dã sá hạ
Tăng già sa phộc đa ni la na đa na ca la dã sá hạ
Phộc ma sa giản đà đế sắt sỉ đa khất lị sắt noa nhĩ na dã sá hạ
Phộc già la tả ma ni bối sa na dã sá hạ
Lộ kế sá la dã sá hạ
Ma hạ lộ kế sá la dã sá hạ
Tát phộc tỷ đế sá la dã sá hạ
Na mô bá ca bà đế a lị dã phộc lộ chỉ đế sá la dã
Phổ trí sa đỏa dã ma hạ sa đỏa dã
Ma hạ ca lâu ni ca dã
Đa đát dã tha tỷ đà dã ẩn đổ nhĩ man đát la phộc đa ni sá ha.

 


 

ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI VƯƠNG
BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI TỰ TẠI THANH CẢNH ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

KINH SỐ 1113B

Hán dịch: Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG
Việt dịch: HUYỀN THANH

_ Nam mô quy mệnh đỉnh lễ Tĩnh thổ Bổ Đà Lạc trên biển phương Nam, Chính Pháp Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Quán Âm Bản Sư Vô Lượng Thọ Như Lai, Quán Âm Bản Thể Chính Pháp Minh Như Lai.

_ Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Cứu Khổ Đà La Ni, Diên Thọ Đà La Ni, Gia Diệt Ác Thú Đà La Ni, Phá Nghiệp Chướng Đà La Ni, Tùy Tâm Tại Đà La Ni, Tốc Siêu Thượng Địa Đà La Ni, Tứ

Bách Tứ Bệnh Nhất Thời Tiêu Diệt Đà La Ni.

Nam mô Hạt la đát na đá la dạ gia

Đây là Bản Thân của Quán Thế Âm Bồ Tát

(Nên suy nghĩ vể Đại Từ Bi, đừng lớn tiếng mà bị sơ suất nơi Thần Tính này)

Nam mô A lị gia

Đây là Bản Thân của Như Ý luân Bồ Tát (đến đây tụng tại Tâm)

Bà lô yết đế thước bát la gia

Đây là Chuyển Bát Quán Âm. Xưa kia tụng đây là LÝ CHUYỂN BỒ TÁT.

Bồ đề tát đá bà gia

Đây là Bất Không Quyến Sách Bồ Tát. Hàng áp chúng Thiên binh.

Ma ha tát đỏa bà gia

Đây là NHÂN của Chủng tử Bồ tát. Tụng Bản thân của Chú.

Ma ha ca lô ni ca gia

Đây là Bản Thân của Mã Minh Bồ Tát. Tay cầm Bạt Chiết La, ấn ngay tự thân của Bồ Tát.

ÁN

Đây là tiếng nói “ÁN” của Thần. Thảy đều chắp tay nghe tụng Chú rằng.

Tát bàn la phạt duệ

Đây là Bản Thân của Bốn Đại Thiên Vương, giáng phục Ma Vương.

Số đát na đát tả

Đây là danh tự của 8 Bộ Quỷ Thần thuộc Bốn Đại Thiên Vương.

Nam mô Tất cát lật đỏa y mông A lị gia

Đây là Bản Thân của Long Thọ Bồ Tát. Nên dùng tâm tụng, đừng để cho nhanh chậm mà bị mất tính của Bồ Tát.

Bà lô cát đế thất phật lăng đà bà

Đây là Bản Thân của Bản Sư Tỳ Lô Giá Na Phật, có công đức viên mãn rộng lớn chẳng thể luận bàn.

Nam mô Na la cẩn trì

Đây là Bản Thân của Thanh Tĩnh Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. Nên dùng tâm đừng để cho tán loạn.

Hê lợi ma bàn đá sa mế

Đây là Bán Đầu Thần Vương. Cúc Đại Ma làm quyến thuộc.

Tát bà A đầu thâu bằng

Đây là Cam Lộ Bồ Tát cũng là Bộ Lạc của Quán Thế Âm Bồ Tát dùng làm quyến thuộc.

A thệ dựng

Đây là Phi Đằng Dạ Xoa Đại Vương. Tuần hành bốn phương xem xét chuyện thị phi.

Tát bà bồ đá na ma phộc già

Đây là Bà Đế Vương có hình màu đen đậm, mặc áo da beo, tay cầm y xoa (?cây chỉa ba)

Ma phạt đặc đậu

Đây là Bản Thân của Sát Lợi Bồ Tát có bánh xe bằng thiếc (Thiết Luân). Tay cầm dây lụa Dạ Xoa (?) có 3 con mắt.

Đát điệt tha : ÁN

Đây là Kiếm ngữ.

A bà lô hê lô ca đế

Đây là Bản Thân của Phạm Thiên Vương nói về Đức Phật, dùng làm một bộ.

Ca la đế

Đây là năm vị Thần đứng ở cửa (Lập Môn Ngũ Thần) cao lớn màu đen

Di hê lị

Đây là Tam Thập Tam Thiên Vương, là Ma Hê Thủ La Thiên Vương Thần, thống lãnh Thiên binh.

Ma ha bồ đề tát đỏa

Đây là TÂm báu liền không có tâm tạp loạn, tức gọi là TÁT ĐỎA.

Tát bà tát bà

Đây là Hương Tích Bồ Tát, áp binh Tát bà ở 5 phương làm thị tòng chẳng thể luận bàn.

Ma la ma la ma ma Hê lị đà dựng

Câu lô câu lô yết mông

Đây là Không Thân Bồ Tát, áp phu tướng quân, thống lãnh 2 vạn ức Thiên binh không sơ suất.

Độ lô độ lô phạt xà gia đế

Đây là Nghiêm Tuấn Bồ Tát, binh của Khổng Tước Vương.

Ma ha phạt xà gia đế

Đà la đà la

Đây là Quán Thế Âm Bồ Tát, tay cầm Kim Luân (bánh xe vàng)

Địa lợi ni

Đây là Sư Tử Vương. Binh có hiệu nghiệm chẳng thể đùa giỡn.

La gia

Đây là Tích Lịch, giáng phục quyến thuộc của Ma.

Giá la giá la

Đây là Bản Thân của Tồi Toái Bồ Tát, tay cầm Kim Luân.

Ma ma
Đệ tử (Họ tên …) thọ trì
Phạt ma la
Đây là Bản Thân của Đại Hàng Ma Kim Cương, tay cầm Kim Luân.

Mục đế lệ
Đây là Đức Phật chắp tay (Phật hợp chưởng) nghe tụng chương cú thần diệu của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát.

I hê di hê
Đây là kêu gọi Ma Hê Thủ La Thiên.

Thất na thất na

A la sâm phật ra xá lợi
Đây Là Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm quân cung tiễn.

Phạt xa phạt sâm phạt la xá gia
Đây là Bản Thân của A Di Đà Phật, sư chủ của Quán Thế Âm Bồ Tát.

Hô lô hô lô ma la
Đây là kêu gọi 8 Bộ Quỷ Thần.

Hô lô hô lô hê lị

Sa la sa la
Đây là đời ác 5 trược.

Tất lị tất lị

Tô lô tô lô

Đây là âm thanh của cây Thọ dược của Chư Phật.

Bồ đề gia bồ đề gia
Đây là Quán Thế Âm sớm lo lắng về tội ác của chúng sinh.

Bồ đà gia bồ đà gia
Đây là Bản Thân của A Nan.

Di đế lị gia
Đây là Bản Xa Bồ Tát, tay cầm Kim Đao.

Na la cẩn trì
Đây là Long Thọ Bồ Tát cầm cây đao vàng dài.

Tha lị sắt ni na ba dạ ma na
Đây là Kim Cang Tràng Bồ Tát, tay cầm chày Bạt Chiết La.

Sa bà ha
Tất đà dạ

Đây là đạt tất cả Pháp môn.

Sa bà ha
(Pháp ngữ)

Ma ha tất đà dạ sa bà ha
Đây là Phóng Quang Tràng Bồ Tát, tay cầm cây phướng.

Tất đà dụ nghệ
Đây là Thiên Đại Bồ Tát, các tay đều cầm đao hoặc tay Bồ Tát cầm Thủy nguy (cái cột buồm).

Thất bàn ca la gia
Sa bà ha
Đây gọi là An Tất Hương.

Na la cẩn trì
Sa bà ha
Ma la na la
Đây là Tán Thủy Bồ Tát, tay cầm Thủy nguy.

Sa bà ha

Tất la tăng A mục khư gia
Đây là Sơn Hải Tuệ Bồ Tát, tay cầm Kim Câu.

Sa bà ha
Bà ma ha tất đà dạ
Sa bà ha

Giả cát la A tất đà dạ
Đây là Bản Thân của Dược Vương Bồ Tát, hành ma (?)

Sa bà ha
Bà ma yết tất đá dạ
Đây là Bản Thân của Dược Thượng Bồ Tát, hành bệnh ma.

Sa bà ha
Na la cẩn trì bàn già la dạ
Sa bà ha
Ma hà lị thắng yết dạ
Sa bà ha
Na mô hạt la đát na đá la dạ gia
Na mô A lị gia
Bà lô cát đế
Thước bàn la gia
Bồ đề sa bà ha

THANH CẢNH QUÁN ÂM ĐÀ LA NI

_Một Quyển (Hết)_

 

-Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Ấn:

Chắp hai tay lại, giữa rỗng, co 2 ngón trỏ đều móc lóng thứ hai của ngón cái (đấy là Loa Pháp), dựng hợp 2 ngón giữa (đầy là Hoa Sen), dựng 2 ngón vô danh nghiêm tròn trịa (đây là bánh xe) dựng hợp 2 ngón út (đây là cây gậy).

Nơi Một ấn có đủ 4 ấn ấy là PHÁP LOA, LIÊN HOA, LUÂN, TRƯỢNG vậy.