PHẬT NÓI THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT PHẠM TÁN

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch: Huyền Thanh

 

Quy mệnh Phật Pháp Tăng

Đỉnh lễ Quán Tự Tại

Nay con xin xưng tán

Rừng công đức Đại Bi

1. Phạm Tán thứ nhất:

Bộ phộc nẵng đát-la dã, vãn nễ đa lộ ca ngu long_ A ma la địa ba đểdựng đốt-đổ đế , một-la hám-ma phộc lam_ Mẫu nễ la nhạ_ Lam độ-lỗ phộc tất địa ca lam_ Bát-la noa ma di, phộc lộ cát đế đa nẵng địa phộc lam.

2. Phạm Tán thứ hai:

Tô nga đa, a mật-lị đa, lỗ ba, tô lỗ ba, đà, phộc hổ, lạc xoa noa, bộ sử đa nễ hạ_ Phộc lam_ Ca noa luật nhạ , vĩ bộ sử đa _ Phộc ma ca lam, câu đê la ma la , bế-dựng nga la , mạo đa nhạ trí-giáng.

3. Phạm Tán thứ ba:

Xả thi vĩ-dựng ma di mạo, nhập-phộc la , bố la-noa, mục khiếm _ Yết ma la dã đa, lộ tả nẵng, tả lộ phộc la, tứ ma khiếm noa địa , bán noa la hiến noa bố trí-giáng mật-lý nga la nhạ _ Vĩ mạo địa đa phộc sa đát-la du hiến

4. Phạm Tán thứ tư:

Bát-la tha ma lỗ noa lam, nĩ đa la nhạ tam hàm_ A phộc lam nghĩ đa bán ca nĩ nẵng nỗ tam hàm_ Sa-phộc la nan mẫu na nga nĩ đa di già lỗ đán phộc hộ , lạc xoa noa_ Bộ sử sa phộc-dã ca lam

5. Phạm Tán thứ năm:

Đa lỗ câu ma la sa đà la ba ni đa lăng_ Mật-lý nga tả lý ma nễ, vĩ sắt-chi đa_ Phộc sa ca lam, thú bạn quân noa la mạn ni đa_ Lộ la đà lam, vĩ ma lăng ca ma lộ na la, nẵng tị đa lăng.

6. Phạm Tán thứ sáu:

Ma ni mạn ni đa, di khứ la, tứ ma phộc lam ca trí , vĩ sắt-kế đa, tức đátla_ Tô phộc tức đát-la phộc lam, nĩ nẵng nga-dã noa, ma hộ na địa ba la nga đán, phộc hộ mãng noa-dã mẫu ba, A lý-nĩ đa, la ma đà ba nan.

7. Phạm Tán thứ bảy:

Nhập-phộc la phộc dã địa ha lam_ Phộc hộ táo khứ-dã ca lam, đát-lý bà phộc_ A la-tha ca lam, sa phộc lam, vĩ vĩ đà câu la nễ lý-nĩ đa ma la phộc lăng, phộc la nỗ bố la nhiếp nễ đa ba na phộc lam

8. Phạm Tán thứ tám:

Nga nhạ mãn đa vĩ lam di đa hám sa nga đế-dựng, ba lý bố la-noa_ Ma hạ mật-lý đa la một-đà nga đế-dựng_ Phộc la sát la , ma hộ na địa phộc la-noa đà lam_ Thất-lý bố đa la ca địa nễ phộc sa ca lam

PHẬT NÓI THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT PHẠM TÁN (Hết)