Phát Bồ Đề Tâm Hiện Như Lai Tướng
Thuyết giảng: Hòa Thượng Tịnh Không