Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Khởi giảng từ ngày 18 tháng 05 năm 1998- đến ngày 28 tháng 02 năm 2010
Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội – Singapore, Giảng Đường Hoa Nghiêm – Malaysia, Tịnh Tông Học Viện – Úc Châu, Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục – Hong Kong
Chuyển ngữ: Hạnh Chơn ; Thiên Quang ; Lệ Bảo; Quảng Viên; Nhuận Linh; Đồng Tri; Phước Ngọc ; Liên Hải; Nguyên Thanh; Chơn Ngộ & Huệ An
Biên tập: TT Diệu Pháp Âm; Minh Tâm ; Bình Minh & Nguyên Tâm

 

PHẦN I
(Từ Tập 1 – 200)

*****************

PHẦN II
(Từ Tập 201 – 400)

 

*****************

PHẦN III
(Từ Tập 401 – 555 Hết)