Pháp Hiển Tây Hành Phật Quốc Ký
Biên dịch: Pháp Âm Tuyên Lưu
Diễn đọc: Thiện Quang