SỐ 223
KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT
Hán dịch: Pháp sư Cưu-ma-la-thập
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 18

Phẩm 59: HẰNG-GIÀ ĐỀ-BÀ

Bấy giờ, trong đại chúng có một người nữ tên Hằng-già Đề-bà, liền đứng dậy, trịch y bày vai phải, gối phải chấm đất, chắp tay bạch Phật:

–Bạch Đức Thế Tôn! Con sẽ thực hành sáu pháp Ba-lamật để thanh tịnh cõi Phật, đúng như lời dạy của Đức Phật trong Bát-nhã bala-mật.

Người nữ này đem hoa vàng, hoa bạc, hoa tươi dưới nước, trên đất rải lên mình Phật và những món cúng dường trang nghiêm, hai tấm thảm dệt bằng chỉ vàng, dâng lên Đức Phật. Trên hư không, ngay đảnh Đức Phật, các món người nữ vừa rải cúng dường đó liền hóa thành bốn cột đài báu ngay ngắn xinh đẹp. Người nữ này cùng tất cả chúng sinh hồi hướng công đức cúng dường Phật về Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Khi đó, Đức Phật biết rõ thâm tâm của người nữ này nên Ngài liền mỉm cười, đúng như cách thức của các Đức Phật, các tia sáng nhiều màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng từ miệng Đức Phật chiếu khắp vô lượng, vô biên cõi Phật ở mười phương, các tia sáng ấy xoay trở về nhiễu quanh bên phải Đức Phật ba vòng rồi nhập vào đảnh Phật.

A-nan liền đứng dậy, quỳ gối phải, chắp tay bạch Phật rằng:

–Bạch Đức Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà Đức Phật mỉm cười? Theo pháp của các Đức Phật, không bao giờ vô cớ mà mỉm cười.

Phật dạy:

–Này A-nan! Hằng-già Đề-bà này sẽ thành Phật ở đời vị lai trong kiếp Tinh tú, hiệu là Phật Kim Hoa.

Này A-nan! Cô gái này sau khi qua đời sẽ làm thân nam, sinh về cõi Diệu hỷ của Đức Phật A-súc. Ở nước Diệu hỷ đó tu phạm hạnh thanh tịnh.

Này A-nan! Ở cõi Diệu hỷ, Bồ-tát đó hiệu là Kim Hoa. Khi mãn báo thân ở nước Diệu hỷ, Bồ-tát Kim Hoa sẽ sinh về cõi nước của các Đức Phật khác, mãi mãi chẳng xa lìa các Phật.

Như Chuyển luân thánh vương từ một hành cung này đến một hành cung khác, trọn đời chân vua chẳng đạp đất.

Cũng vậy, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, mãi đến khi thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, Bồ-tát Kim Hoa không có lúc nào chẳng thấy Phật.

A-nan thầm nghĩ: “Đại Bồ-tát Kim Hoa về sau thành Phật, phải biết đại hội của Bồ-tát này cũng như pháp hội của Phật Thích-ca.” Phật bảo A-nan:

–Đúng như ông vừa nghĩ, vào thời Phật Kim Hoa, đại hội Bồtát phải biết là pháp hội của Phật.

Này A-nan! Vào thời Phật Kim Hoa, Tỳ-kheo Tăng đông vô lượng, vô biên, chẳng đếm được, chẳng nói được, có thể là trăm ngàn muôn ức na-do-tha, trong cõi đó không có những thứ xấu uế như cõi này.

–Bạch Đức Thế Tôn! Từ nơi nào mà người nữ này gieo cội phước đức, trồng căn lành?

–Này A-nan! Từ chỗ Phật Nhiên Đăng, người nữ này bắt đầu phát tâm Bồ-đề, trồng căn lành, hồi hướng Phật đạo.

Lúc đó, người nữ này cũng dùng hoa vàng, rải cúng dường Phật Nhiên Đăng để cầu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Này A-nan! Lúc đó chính ta dùng năm cành hoa, rải cúng dường Phật Nhiên Đăng để cầu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Phật Nhiên Đăng biết thiện căn của ta đã thành tựu nên thọ ký Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác cho ta. Nữ nhân này nghe ta được thọ ký liền nguyện: “Cầu mong cho tôi ở đời sau cũng được thọ ký

Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác như Đại Bồ-tát này.”

Này A-nan! Ông nên biết rằng từ chỗ Phật Nhiên Đăng, cô gái này mới đầu phát tâm Bồ-đề.

–Bạch Đức Thế Tôn! Phải chăng người nữ này từ lâu đã tu tập Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác?

–Đúng vậy, này A-nan! Từ lâu người nữ này đã tu tập Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.