SỐ 223
KINH MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT
Hán dịch: Pháp sư Cưu-ma-la-thập
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 9

Phẩm 35: KHIỂN TRÁCH DỊ ĐẠO

Bấy giờ, các ngoại đạo Phạm chí muốn đến tìm sở đoản của Đức Phật.

Thiên đế nghĩ rằng các ngoại đạo Phạm chí này muốn đến tìm sở đoản của Đức Phật, ta nên tụng niệm Bát-nhã ba-lamật mà Đức Phật vừa dạy bảo, thì các ngoại đạo Phạm chí này không bao giờ làm trở ngại việc giảng nói Bát-nhã ba-la-mật của Phật được.

Nghĩ đoạn, Thiên đế liền tụng Bát-nhã ba-la-mật.

Lúc đó, các ngoại đạo Phạm chí chỉ ở xa nhiễu quanh Đức Phật rồi trở về.

Xá-lợi-phất suy nghĩ vì sao các ngoại đạo Phạm chí chỉ ở xa nhiễu quanh Đức Phật rồi trở về như thế?

Phật bảo Xá-lợi-phất:

–Vì Thích Đề-hoàn Nhân tụng niệm Bát-nhã ba-la-mật, nên các ngoại đạo Phạm chí ở xa đến nhiễu quanh Đức Phật rồi đi trở về.

Này Xá-lợi-phất! Ta chẳng thấy các ngoại đạo Phạm chí ấy có chút tâm tốt, họ mang ác ý đến muốn tìm sở đoản của Đức Phật.

Này Xá-lợi-phất! Lúc nói Bát-nhã ba-la-mật, ta chẳng thấy tất cả thế gian hoặc chư Thiên, chư Ma, chư Phạm, hoặc trong chúng Samôn, có ai mang ác ý đến phá hoại được.

Vì sao? Vì trong tam thiên đại thiên thế giới này, các Tứ

Thiên vương cho đến trời Đại Tự tại, các Thanh văn, các Bíchchiphật, các vị Bồ-tát và chư Phật đều cùng giữ gìn Bát-nhã ba-la-mật này.

Vì sao? Vì chư Thiên cho đến chư Phật đều sinh ra từ Bátnhã ba-la-mật.

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Trong hằng sa cõi nước mười phương, chư Thiên cho đến chư Phật cũng đồng giữ gìn Bát-nhã bala-mật. Vì sao? Vì chư Thiên đến chư Phật mười phương cũng đều sinh ra từ Bát-nhã ba-la-mật.

Bấy giờ, có ác ma nghĩ rằng nay Phật cùng bốn chúng hội họp với chư Thiên cõi Dục, cõi Sắc, trong đó tất có các vị Đại Bồ-tát được thọ ký sẽ thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ta phải đến đó để phá hoại đạo tâm của họ.

Nghĩ đoạn, ác ma liền hóa ra bốn bộ binh kéo đến chỗ Đức Phật.

Thiên đế biết không phải binh chủng của vua Tần-bà-la hay vua Ba-tư-nặc, cũng không phải của dòng Thích-ca và dòng Lê-xa. Mà đây chính là binh của ác ma hóa hiện. Ác ma này thường tìm dịp hại chúng sinh, ta phải tụng niệm Bát-nhã ba-lamật.

Thiên đế liền tụng niệm Bát-nhã ba-la-mật.

Ác ma nghe tiếng tụng niệm, liền tan rã trở về.

Chư Thiên cõi Tứ vương cho đến cõi Sắc cứu cánh ở cõi này và hằng sa cõi nước ở mười phương cùng hóa hiện các hoa trời từ trên hư không rải lên mình Đức Phật và cùng xướng rằng:

–Cầu nguyện Bát-nhã ba-la-mật trụ lâu ở cõi Diêmphù-đề.

Vì sao? Vì người cõi Diêm-phù-đề thọ trì Bát-nhã ba-lamật thì Bát-nhã ba-la-mật được trụ ở thế gian. Tùy thời gian Bát-nhã ba-lamật an trụ mà Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo ở Diêm-phù-đề cũng an trụ chẳng diệt, cũng phân biệt biết rõ đạo của Đại Bồ-tát.

Vả lại, chỗ nào có thiện nam, thiện nữ biên chép kinh

Bát-nhã ba-la-mật, thì chỗ đó sẽ chói sáng, rời xa sự tối tăm.

Đức Phật bảo Thiên đế và tất cả chư Thiên:

–Đúng vậy, này Kiều-thi-ca và các Thiên tử! người ở Diêmphù-đề thọ trì Bát-nhã ba-la-mật, theo thời gian mà sự thọ trì này còn tồn tại, thì cũng là thời gian mà Tam bảo tồn tại. Cho đến chỗ nào có người thiện nam, thiện nữ biên chép kinh Bát-nhã ba-la-mật thì chỗ ấy sẽ chói sáng, rời xa sự tối tăm.

Chư Thiên tử hóa hiện hoa trời rải trên mình Đức Phật mà bạch rằng:

–Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có thiện nam, thiện nữ thọ trì Bát-nhã ba-la-mật cho đến ghi nhớ thì ma chúa, ma dân không làm hại được.

Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con cũng sẽ ủng hộ những người này, vì chúng con xem những người này như Đức Phật, hoặc kế thừa Đức Phật.

Thiên đế thưa:

–Bạch Đức Thế Tôn! Thiện nam, thiện nữ nào thọ trì Bátnhã ba-la-mật cho đến ghi nhớ, phải biết những người này đời trước đã làm nhiều công đức ở chỗ Phật, đã gần gũi cúng dường chư Phật, được Thiện tri thức hộ niệm.

Bạch Đức Thế Tôn! Trí Nhất thiết của chư Phật phải tìm cầu trong Bát-nhã ba-la-mật. Bát-nhã ba-la-mật cũng phải tìm cầu trong trí Nhất thiết.

Vì sao? Vì Bát-nhã ba-la-mật chẳng khác trí Nhất thiết, trí Nhất thiết chẳng khác Bát-nhã ba-la-mật. Bát-nhã ba-la-mật và trí Nhất thiết chẳng phải hai, chẳng phải khác.

Do đó nên chư Thiên chúng tôi xem những người này như Đức Phật hoặc kế thừa Đức Phật.

Phật bảo:

–Đúng vậy, này Kiều-thi-ca! Trí Nhất thiết của chư Phật tức là Bát-nhã ba-la-mật, Bát-nhã ba-la-mật tức là trí Nhất thiết.

Vì sao? Này Kiều-thi-ca, trí Nhất thiết của chư Phật đều sinh ra từ Bát-nhã ba-la-mật, Bát-nhã ba-la-mật chẳng khác trí Nhất thiết, trí Nhất thiết chẳng khác Bát-nhã ba-la-mật. Bátnhã ba-la-mật và trí Nhất thiết chẳng phải hai, chẳng phải khác.