SỐ 157
KINH BI HOA
Hán dịch: Đời Bắc Lương, Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm, người Thiên trúc
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Quyển 8

Phẩm 5: BỐ THÍ BA-LAMẬT

(Phần 1)

Thiện nam tử, khi ấy Bồ-tát Đại Bi đem đầu mặt đảnh lễ Đức Bảo Tạng Như Lai xong, ở trước Phật, bạch:

-Bạch Đức Thế Tôn, có bao nhiêu kinh được gọi là các môn Tam-muội, môn trợ Bồ-đề pháp thanh tịnh? Thế nào là Bồ-tát vô úy, đầy đủ trang nghiêm nơi nhẫn?

Thiện nam tử, Đức Phật ấy khen Bồ-tát Đại Bi:

-Lành thay! Lành thay! Đại Bi, ông hỏi những việc rất đặc biệt. Đó chính là châu báu có thể đem lại lợi ích lớn cho vô lượng, vô biên các Bồ-tát. Vì sao? Này Đại Bi, vì ông có thể hỏi Phật việc lớn như vậy.

Đại Bi, ông hãy lắng nghe cho kỹ! Thiện nam, thiện nữ nào tu hạnh Đại thừa, có Tam-muội Thủ-lăng-nghiêm, nhập Tam-muội này thì có thể vào trong tất cả các Tam-muội.

Có Tam-muội Bảo ấn, nhập Tam-muội này có thể ấn chứng các Tam-muội.

Có Tam-muội Sư tử du hý, nhập Tam-muội này có thể du hý như Sư tử nơi các Tam-muội.

Có Tam-muội Thiện nguyệt, nhập Tam-muội này cộ thể chiếu soi các Tam-muội.

Có Tam-muội Nguyệt tràng tướng, nhập Tam-muội này có thể giữ vững các cờ Tam-muội.

Có Tam-muội Xuất nhất thiết tánh, nhập Tam-muội này có thể ra khỏi tất cả Tam-muội.

Có Tam-muội Quán ấn, nhập Tam-muội này có thể thấy tất cả đảnh Tam-muội.

Có Tam-muội Ly pháp giới, nhập Tam-muội này có thể phân biệt các Tam-muội.

Có Tam-muội Ly tràng tướng, nhập Tam-muội này có thể giữ gìn tất cả các tràng Tam-muội.

Có Tam-muội Kim cang, nhập Tam-muội này có thể làm cho tất cả Tam-muội không bị phá hoại.

Có Tam-muội Chư pháp ấn, nhập Tam-muội này có thể ấn chứng tất cả pháp.

Có Tam-muội Vương thiện trụ, nhập Tam-muội này có thể đối với các Tam-muội như vua an trụ.

Có Tam-muội Phóng quang, nhập Tam-muội này có thể phóng ánh sáng chiếu các Tam-muội.

Có Tam-muội Lực tấn, nhập Tam-muội này có thể đối với các Tam-muội tăng tấn tự tại.

Có Tam-muội Chánh xuất, nhập Tam-muội này có thể chính thức ra khỏi các Tam-muội.

Có Tam-muội Biện từ, nhập Tam-muội này có thể hiểu rõ tất cả vô lượng âm thanh.

Có Tam-muội Ngữ ngôn, nhập Tam-muội này có thể vào tất cả các thứ ngôn ngữ.

Có Tam-muội Quán phương, nhập Tam-muội này có thể xem thấy khắp tất cả các Tam-muội.

Có Tam-muội Nhất thiết pháp, nhập Tam-muội này có thể phá tất cả pháp.

Có Tam-muội Trì ấn, nhập Tam-muội này có thể giữ các ấn Tam-muội.

Có Tam-muội Nhập nhất thiết pháp tịch tĩnh, nhập Tam-muội này có thể khiến tất cả Tam-muội vào tịch tĩnh.

Có Tam-muội Bất thất, nhập Tam-muội này không mất tất cả Tam-muội.

Có Tam-muội Nhất thiết pháp bất động, nhập Tam-muội này có thể khiến tất cả Tam-muội không động.

Có Tam-muội Thân cận nhất thiết hải ấn, nhập Tam-muội này có thể gần gũi, cứu giúp tất cả Tam-muội.

Có Tam-muội Nhất thiết vô ngã, nhập Tam-muội này có thể làm cho các Tam-muội không có sinh diệt.

Có Tam-muội Biến phú hư không, nhập Tam-muội này có thể che khắp tất cả Tam-muội.

Có Tam-muội Bất đoạn nhất thiết pháp, nhập Tam-muội này có thể giữ gìn các Tam-muội làm cho không dứt mất.

Có Tam-muội Kim cang trường, nhập Tam-muội này có thể sửa trị tất cả các trường Tam-muội.

Có Tam-muội Nhất thiết pháp nhất vị, nhập Tam-muội này có thể giữ tất cả pháp một vị.

Có Tam-muội Ly nhạc ái, nhập Tam-muội này có thể xa lìa tất cả phiền não và trợ phiền não.

Có Tam-muội Nhất thiết pháp vô sinh, nhập Tam-muội này có thể chỉ bày tất cả Tam-muội không sinh, không diệt.

Có Tam-muội Quang minh, nhập Tam-muội này có thể chiếu soi tất cả Tam-muội, làm cho Tam-muội đó sáng rực.

Có Tam-muội Bất diệt nhất thiết pháp, nhập Tam-muội này không phân biệt tất cả Tam-muội.

Có Tam-muội Bất cầu, nhập Tam-muội này không tìm cầu tất cả pháp.

Có Tam-muội Bất trụ, nhập Tam-muội này đối với các pháp không trụ pháp giới.

Có Tam-muội Hư không ức tưởng, nhập Tam-muội này làm cho các Tam-muội đều như hư không và có thể thấy sự chân thật của nó.

Có Tam-muội Vô tâm, nhập Tam-muội này có thể diệt tâm, tâm sở pháp trong tất cả các Tam-muội.

Có Tam-muội sắc vô biên, nhập Tam-muội này sắc sáng chói vô biên trong tất cả các Tam-muội.

Có Tam-muội Tịnh đăng, nhập Tam-muội này có thể làm đèn sáng trong tất cả Tam-muội.

Có Tam-muội Nhất thiết pháp vô biên, nhập Tam-muội này có thể thị hiện vô lượng trí tuệ nơi các Tam-muội.

Có Tam-muội Điện vô biên, nhập Tam-muội này thị hiện trí tuệ nơi các Tam-muội.

Có Tam-muội Nhất thiết quang minh, nhập Tam-muội này có thể thị hiện môn Quang minh Tam-muội nơi các Tam-muội.

Có Tam-muội Chư giới vô biên, nhập Tam-muội này thị hiện vô lượng, vô biên trí tuệ nơi các Tam-muội.

Có Tam-muội Bạch tịnh kiên cố, nhập Tam-muội này được định Không đối với các Tam-muội.

Có Tam-muội Tu-di sơn, nhập Tam-muội này có thể thị hiện hư không nơi các Tam-muội.

Có Tam-muội Vô cấu quang minh, nhập Tam-muội này có thể trừ các nhơ nhớp nơi Tam-muội.

Có Tam-muội Nhất thiết trung vô úy, nhập Tam-muội này thị hiện không sợ nơi các Tam-muội.

Có Tam-muội Nhạc lạc, nhập Tam-muội này đều được ưa thích đối với các Tam-muội.

Có Tam-muội Nhất thiết pháp chánh du hý, nhập Tam-muội này đối với Tam-muội chỉ bày không có tất cả các sắc.

Có Tam-muội Phóng điện quang, nhập Tam-muội này thị hiện phóng ánh sáng nơi các Tam-muội.

Có Tam-muội Nhất thiết pháp an chỉ vô cấu, nhập Tam-muội này thị hiện trí tuệ không nhơ nơi các Tam-muội.

Có Tam-muội Vô tận, nhập Tam-muội này đối với các Tam-muội thị hiện không phải hêt, không phải không hết.

Có Tam-muội Nhất thiết pháp bất khả tư nghị thanh tịnh, nhập Tam-muội này thị hiện các hình tượng bất khả tư nghị (không thể nghĩ bàn) như trong gương nơi các Tam-muội.

Có Tam-muội Hỏa quang, nhập Tam-muội này làm cho trí tuệ rực rỡ nơi các Tam-muội.

Có Tam-muội Ly tận, nhập Tam-muội này nơi các Tam-muội thị hiện bất tận.

Có Tam-muội Bất động, nhập Tam-muội này ở trong các pháp chẳng động, chẳng thọ nhận, không xem thường, đùa cợt.

Có Tam-muội Tăng ích, nhập Tam-muội này đối với các Tam-muội đều thấy tăng ích lợi.

Có Tam-muội Nhật đăng, nhập Tam-muội này phóng ánh sáng nơi các Tam-muội.

Có Tam-muội Nguyệt vô cấu, nhập Tam-muội này như mặt

trăng chiếu sáng nơi các Tam-muội.

Có Tam-muội Bạch tịnh quang minh, nhập Tam-muội này được bốn biện tài nơi các Tam-muội.

Có Tam-muội Hữu tác bất tác, nhập Tam-muội này đối với các Tam-muội làm hay chẳng làm đều thị hiện trí tướng.

Có Tam-muội Kim cang, nhập Tam-muội này được thông suốt tất cả cấc pháp, cho đến không thấy các chướng ngại như vi trần.

Có Tam-muội Trụ tâm, nhập Tam-muội này tâm bất động, không nhận khổ vui, không thây ánh sáng, trong tâm không có sân hận, lại cũng không thấy tâm tưởng như vậy.

Có Tam-muội Biến chiếu, nhập Tam-muội này thấy tất cả ánh sáng nơi các Tam-muội.

Có Tam-muội Thiện trụ, nhập Tam-muội này có thể khéo được an trụ nơi các Tam-muội.

Có Tam-muội Bảo sơn, nhập Tam-muội này có thể thấy các Tam-muội giống như núi báu.

Có Tam-muội Thắng pháp ấn, nhập Tam-muội này có thể ấn chứng tất cả các Tam-muội.

Có Tam-muội Thuận pháp tánh, nhập Tam-muội này có thể thấy tất cả pháp thảy đều tùy thuận.

Có Tam-muội Ly nhạo, nhập Tam-muội này được xa lìa say đắm đối với tất cả pháp.

Có Tam-muội Pháp cự, nhập Tam-muội này trừ được các pháp tối tăm.

Có Tam-muội Pháp vũ, nhập Tam-muội này có thể mưa pháp vũ, phá hoại sự chấp tướng nơi các Tam-muội.

Có Tam-muội Đẳng ngôn ngữ, nhập Tam-muội này được con mắt sáng suốt đối với các pháp.

Có Tam-muội Ly ngữ ngôn, nhập Tam-muội này đối với các pháp không còn có một ngôn từ.

Có Tam-muội Đoạn duyên, nhập Tam-muội này dứt các pháp duyên.

Có Tam-muội Bất tác, nhập Tam-muội này, trong các pháp không thấy có người làm.

Có Tam-muội Tịnh tấn, nhập Tam-muội này thấy tất cả tự tánh thanh tịnh của các pháp.

Có Tam-muội Vô chướng ngại, nhập Tam-muội này trong các pháp không có chướng ngại.

Có Tam-muội Ly cương, nhập Tam-muội này thấy các Tam-muội đầy đủ, không còn thấy cao thấp.

Có Tam-muội Tập tụ nhất thiết công đức, nhập Tam-muội này xa lìa tất cả pháp tập họp.

Có Tam-muội Chánh trụ, nhập Tam-muội này đối với các pháp không thấy có tâm và tâm sở pháp.

Có Tam-muội Giác, nhập Tam-muội này liền có thể giác ngộ tất cả các pháp.

Có Tam-muội Niệm phân biệt, nhập Tam-muội này đối với các pháp được vô lượng biện tài.

Có Tam-muội Trí giác thanh tịnh, nhập Tam-muội này thì đối với tất cả pháp được bình đẳng hay không bình đẳng.

Có Tam-muội Trí tướng, nhập Tam-muội này có thể ra khỏi ba cõi.

Có Tam-muội Trí đoạn, nhập Tam-muội này thấy các pháp chấm dứt.

Có Tam-muội Trí vũ, nhập Tam-muội này được tất cả mưa pháp.

Có Tam-muội Vô y, nhập Tam-muội này không thấy y chỉ trong các pháp.

Có Tam-muội Đại trang nghiêm, nhập Tam-muội này trong các Tam-muội không thấy pháp tràng.

Có Tam-muội Hạnh, nhập Tam-muội này có thể thấy các pháp hạnh đều tịch tĩnh vắng lặng.

Có Tam-muội Nhất thiết hạnh ly nhất thiết hữu, nhập Tam-muội này hiểu rõ, thông suốt các pháp.

Có Tam-muội Tục ngôn, nhập Tam-muội này có thể hiểu rõ lời tục.

Có Tam-muội Ly ngữ ngôn vô tự, nhập Tam-muội này đối với các pháp liền hiểu rõ không có ngôn ngữ.

Có Tam-muội Trí cự, nhập Tam-muội này hay chiếu sáng các pháp.

Có Tam-mưội Trí thắng tướng hống, nhập Tam-muội này đối với các pháp thị hiện tướng tĩnh.

Có Tam-muội Thông trí tướng, nhập Tam-muội này thấy tất cả trí tướng nơi các pháp.

Có Tam-muội Thành tựu nhất thiết hạnh, nhập Tam-muội này đối với các pháp thành tựu tất cả hạnh.

Có Tam-muội Ly khổ lạc, nhập Tam-muội này nương tựa nơi các pháp.

Có Tam-muội Vô tận hạnh, nhập Tam-muội này thấy các pháp không chấm dứt.

Có Tam-muội Đà-la-ni, nhập Tam-muội này đối với các Tam-muội có thể giữ gìn phấp tướng không thấy chánh tà.

Có Tam-muội Vô thắng ái, nhập Tam-muội này đốì với các pháp không thấy thương ghét.

Có Tam-muội Tĩnh quang, nhập Tam-muội này không thấy nhơ nhớp nơi pháp hữu vi.

Có Tam-muội Kiên lao, nhập Tam-muội này không thấy các pháp.

Có Tam-muội Bất kiên lao hữu mãn nguyệt tịnh quang, nhập Tam-muội này, đối với các Tam-muội có thể thành tựu đầy đủ các công đức.

Có Tam-muội Đại trang nghiêm, nhập Tam-muội này thì nơi các Tam-muội đều thành tựu được vô lượng trang nghiêm.

Có Tam-muội Nhất thiết thế quang minh, nhập Tam-muội này dùng trí chiếu sáng các Tam-muội.

Có Tam-muội Nhất thiết đẳng chiếu, nhập Tam-muội này được nhất tâm đốì với các Tam-muội.

Có Tam-muội Tịnh vô tịnh, nhập Tam-muội này đốì với các Tam-muội không thấy tịnh, chẳng tịnh.

Có Tam-muội Vô trạch, nhập Tam-muội này không thấy các nhà cửa.

Có Tam-muội Như nhĩ, nhập Tam-muội này đổi với các Tam-muội không thấy làm, không làm.

Có Tam-muội Vô thân, nhập Tam-muội này đối với các pháp không thấy có thân.

Bồ-tát được các môn Tam-muội như vậy thì khẩu nghiệp thanh tịnh như hư không, đối với các pháp không còn thấy khẩu nghiệp, giống như hư không, không bị chướng ngại.

Đại Bi, đây gọi là Đại Bồ-tát tu học các môn Tam-muội Đại thừa.