NGHI THỨC TỤNG NIỆM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

I. Quán Âm Tán

Quán Âm Đại Sĩ
Bửu hiệu Viên Thông
Mười hai đại nguyện thệ hoằng thâm
Khổ hải độ mê tân cứu khổ tầm thanh
Các cõi đều hiện thân.
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ tát Ma Ha Tát. (3 lần)

Khai Kinh
Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu
Cơ duyên may được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. o

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) o

2. Tụng Kinh Chú

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Phẩm Quán Thế Âm Bồ tát Phổ môn (Diễn Kệ)
(Tụng 1 lần hoặc tụng thêm)

Có Bồ Tát là Vô Tận Ý
Từ chỗ ngồi đứng dậy khoan thai
Kính thành trịch áo bày vai
Hướng về Ðức Phật chắp tay bạch rằng:
‘Bạch Ðức Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nhơn duyên gì tên đặt Quán Âm?’ o

Phật rằng: Này gã thiện nam
Nếu như muôn ức, trăm ngàn chúng sinh
Bị khổ não điêu linh tai ách
Nghe Quán Âm Bồ Tát oai linh
Một lòng khẩn thiết xưng danh
Thời Bồ Tát Quán Âm thanh cứu nàn
Hoặc có kẻ thân lâm hỏa nạn
Niệm Quán Âm lửa chẳng đốt thiêu
Oai thần Bồ Tát cao siêu
Chúng sanh xưng niệm thoát điều nguy nan
Hoặc có kẻ thân lâm thủy nạn
Niệm Quán Âm chỗ cạn gặp liền
Oai thần Bồ Tát diệu huyền
Chúng sanh xưng niệm thoát miền nguy nan
Hoặc sanh chúng trăm ngàn, muôn ức
Cầu bạc, vàng, bảo vật, trân châu
Xa cừ, mã não, san hô
Lưu ly, hổ phách, lộ đồ gian nguy
Vào biển cả gặp khi gió bạt
Thuyền tắp bờ La Sát nguy nan
Một người xưng niệm Quán Âm
Mọi người nương cậy oai thần cứu an
Hoặc có quỉ Dạ Xoa, La Sát
Khắp Tam Thiên toan bắt chúng nhân
Nghe xưng danh Quán Thế Âm
Mắt không dám ngó huống tầm hại ai
Hoặc kẻ tội, hoặc người vô tội
Bị gông cùm ràng trói tấm thân
Xưng danh Bồ Tát Quán Âm
Gông cùm rời rã, tấm thân nhẹ nhàng
Hoặc thương khách trên đàng hiểm trở
Dắt gia nhân chuyên chở báu trân
Ðầy đàng oán tặc, ác nhân
Một người trong bọn bình tâm xướng rằng:
‘Các nam tử xin đừng hốt hoảng
Phải một lòng niệm tưởng Quán Âm
Ngài ban Vô úy diệu thâm
Chúng ta xưng niệm nhất tâm thoát nàn’
‘Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát’ o
Các thương nhân đồng phát tiếng xưng
Nhờ xưng danh hiệu ân cần
Ðoàn thương nhân được thoát phần nguy nan.

Vô Tận Ý! Quán Âm Bồ Tát,
Sức oai thần to tát dường kia
Nếu người dâm dục nhiều bề
Niệm danh Bồ Tát dứt lìa dâm tâm
Nếu có kẻ nhiều sân, lắm hận
Niệm Quán Âm hận tận, sân lìa
Nếu người si chướng nhiều bề
Niệm danh Bồ Tát dứt lìa si tâm
Vô Tận Ý! Quán Âm Bồ Tát,
Sức oai thần to tát dường kia
Năng làm lợi ích nhiều bề
Chúng sanh tâm niệm chớ hề lãng xao
Nếu Phụ Nữ muốn cầu con cái
Năng cúng dường lễ bái Quán Âm
Cầu Nam thì đặng sanh Nam
Cầu Nữ sanh Nữ chí tâm đắc thành
Cầu Nam được trai lành đức trí
Cầu Nữ sanh gái quí đẹp xinh
Trước trồng cội đức nhơn lành
Ai ai nhìn thấy kính thành ái thâm
Vô Tận Ý! Quán Âm Bồ Tát. o
Sức oai thần to tát dường kia
Cúng dường lễ bái chì chi
Chẳng hao mất phước nên trì niệm danh
Ví ai tưởng muôn nghìn Bồ Tát
Niệm nhiều tên như cát sông Hằng
Sáu mươi hai ức gia tăng
Sắm sanh tứ sự cúng dâng trọn đời
Vô Tận Ý! vậy ngươi suy nghĩ
Công đức người dường ấy nhiều chăng?

Ngài Vô Tận Ý thưa rằng:
‘Thế Tôn phước ấy vô ngần xiết chi’
Phật lại nói: ‘Bằng khi có kẻ
Niệm Quán Âm cho chí một thời
Cúng dường lễ bái đức Ngài
Phước so người ấy kẻ nầy như nhau
Ngàn, muôn, ức kiếp sau chẳng dứt
Niệm Quán Âm phước đức vô ngần’
Ngài Vô Tận Ý bạch rằng:
‘Thế Tôn! Bồ Tát Quán Âm sao là!
Dạo khắp cõi Ta Bà thế giới
Vì chúng sanh giảng nói pháp lành
Sức mầu phương tiện độ sanh
Ðâu là duyên cớ cúi xin giải bày?’
Phật mới bảo: ‘Hỡi nầy Nam Tử
Có chúng sanh quốc độ xa gần
Muốn cầu thân Phật độ dân
Quán Âm liền hiện Phật thân hộ trì
Cõi muốn được Bích Chi hóa độ
Hiện Bích Chi vì đó giảng kinh
Muốn Thinh Văn đến độ sanh
Hiện Thinh Văn đến Pháp lành tuyên dương
Cõi muốn được Phạm Vương hóa độ
Hiện Phạm Vương vì đó giảng kinh
Muốn cầu Ðế Thích độ sanh
Hiện thân Ðế Thích pháp lành giảng phân
Muốn Tự Tại Thiên thân hóa độ
Hiện thân này vì đó giảng kinh
Muốn Ðại Tự Tại thân hình
Hiện Ðại Tự Tại thuyết minh độ trần
Muốn Thiên Ðại Tướng Quân hóa độ
Hiện Tướng Quân vì đó giảng kinh
Muốn Tỳ Sa đến độ sinh
Hiện Tỳ Sa đến pháp lành giảng phân
Muốn Tiểu Vương dùng thân hóa độ
Hiện Tiểu Vương vì đó giảng kinh
Muốn cầu trưởng giả độ sinh
Hiện thân trưởng giả thuyết trình lý chân
Muốn cư sĩ dùng thân hóa độ
Hiện thân này vì đó giảng phân
Cõi nào muốn bực Tể Quan
Hiện Tể Quan đến luận bàn cao xa
Cõi nào muốn được Bà La Môn độ
Hiện thân này vì đó giảng kinh
Muốn cầu tứ chúng độ sinh
Hiện thân tứ chúng thuyết minh luận bàn
Muốn phụ nữ của hàng trưởng giả
Bà La Môn, Cư sĩ, Tể Quan
Tức thì hiện phụ nữ thân
Tùy cơ nói pháp độ dân muôn ngàn
Cõi muốn được đồng nam hóa độ
Hiện đồng nam vì đó giảng kinh
Muốn cầu đồng nữ độ sanh
Hiện thân đồng nữ pháp lành giảng ra
Muốn Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát
Ca Lầu La cùng các Tu La
Khẩn Na La, Ma Hầu La
Muốn cầu tất cả nhân và phi nhân
Hiện thân đó ân cần nói pháp
Phương tiện nầy độ khắp thế gian
Muốn cầu Thần Chấp Kim Cang
Hiện thân Thần Chấp Kim Cang độ trần
Vô Tận Ý! Quán Âm Bồ Tát,
Thành tựu phần công đức oai linh
Thần thông hiện các thân hình
Dạo cùng khắp cõi độ sinh thoát nàn
Các người phải cúng dường chăm chỉ
Chỗ nguy nan vô úy ban ra
Cho nên trong cõi Ta Bà
Gọi vô úy thí đó là Quán Âm
Vô Tận Ý thưa rằng: ‘Bạch Phật
Con cúng dường Bồ Tát Quán Âm’
Cổi xâu anh lạc bảo trân
Báu mầu đáng giá nghìn, trăm lượng vàng
Dưng Bồ Tát thưa rằng: ‘Nhơn giả
Nhận của nầy Pháp thí bảo trân’
Nhưng bấy giờ Bồ Tát Quán Âm:
Không ưng thọ lãnh bảo trân cúng dường
Vô Tận Ý thưa cùng Bồ Tát: o
‘Xin Từ Bi thọ nạp bảo trân’
Bây giờ Phật bảo Quán Âm:
‘Phải thương tứ chúng cùng hàng Thiên Long
Vô Tận Ý trong vòng Bồ Tát
A Tu La, Càn Thát, Dạ Xoa
Ca Lầu La, Khẩn Na La
Ma Hầu với nhân và phi nhân
Mà thọ lãnh bảo trân anh lạc
Tức thời Ngài Bồ Tát Quán Âm
Thương trong tứ chúng các hàng
Thiên, Long, nhân với các đoàn phi nhân
Nhận anh lạc hai phần phân tách
Kính dâng lên hai Ðức Phật Ðà
Một phần dâng Phật Thích Ca,
Một phần phụng tháp Phật Ða Bảo gần
‘Vô Tận Ý! Quán Âm Bồ Tát
Có sức thần to tát dường kia
Ta Bà tự tại đi về’

Ngài Vô Tận Ý kệ thi hỏi rằng:
Ðức Thế Tôn tướng tốt
Con xin hỏi lại rằng:
‘Nhơn duyên gì Bồ Tát
Tên gọi Quán Thế Âm?’
Phật hoàn toàn tướng quí
Kệ đáp Vô Tận Ý:
‘Người nghe lực Quán Âm
Khắp nơi nơi hiện thị
Hầu nhiều ngàn ức phật
Nhiều kiếp khó lường biên
Quán Thế Âm Bồ Tát,
Phát rộng thanh tịnh nguyện
Ta vì người lược thuyết
Nghe thấy niệm Quán Âm
Các khổ não tiêu diệt
Nếu một niệm thành tâm
Dầu ai có ác tâm
Xô té hầm lửa độc
Nhờ lực niệm Quán Âm
Hầm lửa thành ao nước
Hoặc ai chìm biển cả
Mắc nạn quỉ, rồng, cá
Nhờ lực niệm Quán Âm
Sóng gió không gây họa
Hoặc có kẻ ác tâm
Từ Tu Di xô ngã
Nhờ lực niệm Quán Âm
Như mặt trời không hạ
Hoặc có kẻ đuổi phăng
Từ Kim Cang té xuống
Nhờ lực niệm Quán Âm
Một mảy lông chẳng tổn
Hoặc giặc oán vây gần
Ðều cầm gươm muốn hại
Nhờ lực niệm Quán Âm
Lòng lành kia bỗng khởi
Hoặc tội vua phạm nhằm
Sắp thọ hình tuyệt mạng
Nhờ lực niệm Quán Âm
Ðao liền gãy từng đoạn
Hoặc mắc cảnh giam cầm
Tay chơn bị còng trói
Nhờ lực niệm Quán Âm
Tự nhiên đặng thoát khỏi
Hoặc bị đầu độc ngầm
Ai mưu hại mình khổ
Nhờ lực niệm Quán Âm
Mưu hại hườn về đó
Hoặc gặp La Sát gần
Rồng độc cùng quỉ quái
Nhờ lực niệm Quán Âm
Thảy đều không dám hại
Bị thú dữ vây quần
Nhăn nanh, xoè vút đón
Nhờ lực niệm Quán Âm
Vội tìm đường chạy trốn
Rắn độc và bọ cạp
Hà hơi độc đốt khắp
Nhờ lực niệm Quán Âm
Nghe tiếng liền ẩn nấp
Mây giăng sấm sét nháng
Mưa đá tuôn hỗn loạn
Nhờ lực niệm Quán Âm
Tức thời đều tiêu tán
Chúng sanh vướng tai nàn
Thân khổ bức gian nan
Quán Âm sức trì diệu
Năng cứu khổ thế gian
Thần thông lực phi thường
Quán Âm nhiều phương tiện
Các quốc độ mười phương
Không cõi nào chẳng hiện
Các loài trong đường dữ
Nhờ diệu lực Quán Âm
Tam đồ cùng tứ khổ
Khiến thoát khỏi lần lần
Chơn quán, thanh tịnh quán
Trí huệ quán rộng lớn
Bi quán, Từ quán chung
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng
Thể sáng suốt không dơ
Mặt trời tuệ phá mờ
Năng trừ tai gió, lửa
Soi sáng khắp trần nhơ
Thể Bi như sấm nổ
Lòng Từ tợ mây giăng
Rưới mưa Pháp cam lộ
Diệt lửa phiền lao trần
Kiện thưa đến cửa quan
Trong trận quân kinh hoảng
Nhờ lực niệm Quán Âm
Kẻ oán đều lui tán
Tiếng diệu, tiếng quán thế
Tiếng phạm, tiếng hải triều
Tiếng thế gian khó tỷ
Nên phải niệm thường nhiều
Niệm niệm chớ nghi nan
Quán Âm là Tịnh thánh
Hay làm chỗ dựa nương
Cho kẻ trong khổ cảnh
Ðủ tất cả công đức
Mắt lành trong chúng sanh
Rộng không lường biển phước
Nên kính lễ chí thành.
Có Bồ Tát hiệu danh Trì Ðịa
Từ chỗ ngồi đứng dậy bạch rằng:
‘Chúng sanh nghe lực Quán Âm
Thần thông thị hiện phước tăng, nghiệp mòn’
Khi Phật nói Phổ Môn diệu phẩm
Chúng hội đông bốn vạn tám ngàn
Nghe rồi đều thảy phát tâm
Bồ Ðề vô thượng thậm thâm diệu huyền.

Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni
(Tụng 3 lần hoặc 7, hoặc tụng thêm)

Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3lần) o

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hệ rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3lần) o

Ma Ha Bát nhã Ba la mật Đa Tâm Kinh
(3 hoặc 7 lần)

Bồ Tát Quán Tự Tại
Khi quán chiếu thâm sâu
Bát Nhã Ba La Mật
(Tức diệu pháp trí độ)
Bỗng soi thấy năm uẩn
Ðều không có tự tánh
Thực chứng điều ấy xong
Ngài vượt thoát tất cả
Mọi khổ tai ách nạn.

“Nghe đây Xá Lợi Tử
Sắc chẳng khác gì không
Không chẳng khác gì sắc
Sắc chính thực là không
Không chính thực là sắc. o
Còn lại bốn uẩn kia
Cũng đều như vậy cả.

Xá Lợi Tử nghe đây:
Thể mọi pháp đều không
Không sinh cũng không diệt
Không nhơ cũng không sạch
Không thêm cũng không bớt
Cho nên trong tánh không
Không có sắc, thọ, tưởng
Cũng không có hành, thức
Không có nhãn, nhỉ, tỷ
Thiệt, thân, ý (sáu căn)
Không có sắc, thinh, hương
Vị, xúc, pháp (sáu trần)
Không có mười tám giới
(Từ nhãn đến ý thức)
Không hề có vô minh
Không có hết vô minh
Cho đến không lão, tử
Cũng không hết lão tử
Không khổ, tập, diệt, đạo
Không trí, cũng không đắc. o
Vì không có sở đắc
Khi một vị Bồ tát
Nương diệu pháp trí độ
(Bát Nhã Ba La Mật)
Thì tâm không chướng ngại
Vì tâm không chướng ngại
Nên không có sợ hãi
Xa lìa mọi mộng tưởng
Xa lìa mọi điên đảo
Ðại Niết Bàn tuyệt đối

Chư Phật trong ba đời
Y diệu pháp trí độ
Bát Nhã Ba La Mật
Nên đắc vô Thượng Giác
Vậy nên phải biết rằng
Bát Nhã Ba La Mật
Là linh chú đại thần
Là linh chú đại minh
Là linh chú vô thượng
Là linh chú tuyệt đỉnh
Là chân lý bất vọng
Có năng lực tiêu trừ
Tất cả mọi khổ nạn
Cho nên tôi muốn thuyết
Câu thần chú trí độ
Bát Nhã Ba La Mật”.
Nói xong Ðức Bồ Tát
Liền đọc thần chú rằng:

Ga-tê ga-tê
Pa-ra-ga-tê
Pa-ra-săn-ga-tê
Bôdhi sva-ha. (3 lần) oo

3. Đại Quán Âm Tán

(Do Ấn Quang lão Pháp sư tân soạn)

Quán Thế Âm Thệ nguyện thâm
Độ sanh ra khỏi khổ luân
Hưng Từ Vận Bi khắp cõi trần
Thảy đều nhiếp nhập Phổ môn
Ba mươi hai ứng thị hiện thân
Rốt ráo khiến chứng Phật tâm
Thường niệm cung kính Quán Thế Âm
Tiêu tai cát khánh lâm
Thường niệm cung kính Quán Thế Âm
Tiêu tai cát khánh lâm.

4. Quán Âm Kệ 1

(Do Ấn Quang lão Pháp sư tân soạn)
Quán Âm thệ nguyện diệu khó nghì
Phó cảm ứng cơ chẳng mất thì
Cứu khổ tầm sanh đá hút sắt
Hiện thân thuyết pháp trăng đáy trì
Trần sát các cõi đều tế độ
Ta bà trong giới dũ lòng Từ
Ơn sâu muôn kiếp khen chẳng xứng
Mong thương ngu dại khắp hộ trì.
Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát Ma ha tát.

5. Niệm Hồng Danh Bồ tát

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát (108 lần)
(Trăm ngàn vạn tiếng càng nhiều càng tốt)

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ðêm ngày sáu thời đều an lành
An lành trong mỗi giây mỗi phút
Cầu ơn Tam Bảo luôn che chở
Bốn loài sinh lên đất tịnh
Ba cõi thoát hóa tòa sen
Hằng sa ngạ quỷ chứng tam hiền
Vạn loại hữu tình đăng thập địa. o

Nam Mô Ðăng Thập Ðịa Bồ Tát. (3 lần) o

6. Hồi Hướng Kệ

(Do Ấn Quang lão Pháp sư tân soạn)

Nguyện công đức trì tụng tốt này
Xin nhờ Đại sĩ dũ lòng thương
Tiêu trừ tự tha nghiệp xưa nay
Tăng trưởng ta người căn lành tốt.
Luôn kiếp hằng ôm lòng Đại Sĩ
Khắp cõi thường tu hạnh Bồ tát
Tột đời vị lai làm lợi ích
Khiến khắp hữu tình không họa hại.
(Nếu không thì giờ nhiều, tức từ kệ Quán Âm mà khởi niệm cũng được)

Quay Về Nương Tựa

Con về nương tựa Phật,
Người đưa đường dẫn lối cho con trong cuộc đời. o
Con về nương tựa pháp,
Con đường của tình thương và sự hiểu biết. o
Con về nương tựa Tăng,
Ðoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. o