Nghi Thức Siêu Độ Cho Thai Nhi Bị Hủy Diệt
(Còn Trong 49 Ngày)

Tịnh Tâm Trước Khóa Lễ:

(Trước khi vào khóa lễ người chủ lễ (đại diện) ngồi yên lặng, tịnh tâm trong 5 phút để cho thân tâm được lắng đọng trước khi vào khoá lễ siêu độ cho hương linh.)

Tịnh Pháp Giới Chơn Ngôn:

(Kết Ấn Kim Cang Quyền và trì chú:

  1. Ngón tay cái bấm vào gốc của ngón vô-danh (tức là ngón áp-út)
  2. Hai bàn tay nắm chặt lại, là ấn thành.)

Án Lam  (21 lần)

 (Trì Thần Chú này để cho thân tâm cảnh vật đều thanh tịnh.)

Chú Hộ Thân:

Um, va ji ra, a nghi ni, bờ-ra, nàm-bi đá-da, xóa-ha. Um, xỉ rảm, xỉ rảm, xỉ rảm. (7 lần)

(Trì chú này có công đức thù thắng như sau:

  1. Tự thân đương-nhơn liên được mặc (áo) giáp-trụ,
  2. Oai đức tự tại,
  3. Quanh thân phát ra hào-quang, ánh-sáng bao-phủ chói-ngời.
  4. Tất-cả các loài ma làm chướng-ngại đều kinh-sợ, tan-rã bỏ chạy.
  5. Sức của thần-chú nầy chẳng những bảo-vệ được cho bản-thân của hành-giả thôi, lại còn thừa sức bảo-vệ thêm cho tất-cả mọi người chung quanh nữa.
  6. Tất-cả các ách-nạn như:  Nước, lửa, cọp, sói, sư-tử, dao, gậy, gông-xiềng, v.v… thảy đều bị tiêu diệt.

Lục Tự Đại Minh Chú:

(Kết Ấn Kim Cang Quyền trì chú Lục Tự Đại Minh)

Um— Ma Ni Bát Mi Hùm (108 câu trở lên)

(OṂ MAṆI PADME HŪṂ)

Âm Hán: Án Ma Ni Bát Di Hồng.


NGHI THỨC SIÊU ĐỘ CHO THAI NHI BỊ HỦY DIỆT
(Chỉ dành cho thai nhi bị hủy diệt còn trong 49 ngày)

(Chư Phật tử nghiêm tịnh thân tâm, quỳ, chắp tay cung kính. Chủ lễ nguyện hương.)

1/. Nguyện Hương

Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương.
Phưởng phất khắp mười phương.
Cúng dường ngôi Tam Bảo,
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành,
Cùng pháp giới chúng sinh,
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm Bồ Đề kiên cố,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ Giác (1 lạy) o

2/. Kỳ Nguyện

Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng Kinh Chú, xưng tán Hồng Danh, tập thử Công Đức, nguyện Thập Phương thường trụ Tam Bảo, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ cho đệ tử …….. Pháp Danh ………

Hôm nay đối trước Tôn tượng, một lòng chân thành tha thiết sám hối, ăn năn về việc làm thiếu suy nghĩ, thiếu sáng suốt của con.

Con đã không đắn đo khi sát hại đứa con còn trong trứng nước của con.

Con đã mê muội hành động theo dục tánh, thiếu sự tư duy.

Con đã vô tình tạo một oan trái lớn lao với thần thức của đứa con còn phôi thai của con.

Vì tâm trí lu mờ, con đã không biết được rằng con đã chặt đứt cơ hội làm NGƯỜI của thần thức, con đã gây tạo cho thần thức một niềm sân hận tột cùng. Con biết rằng, dù với bất cứ lý do nào con cũng vẫn đã hành động sai lầm, cũng tạo điều trắc trở cho thần thức trong việc thác sanh. Hôm nay tỏ rõ, con thật dạ ăn năn, sám hối.

Cúi lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, cúi xin Bồ Tát mở lòng từ bi giúp giùm cho thần thức của đứa con của con tìm được một nơi thác sanh an ổn.

Do sự thiếu hiểu biết, con đã gây tạo lỗi lầm khiến Bồ Tát đã phải cực nhọc rất nhiều. Cúi xin Bồ Tát minh chứng cho lòng chí thành sám hối của con. Để đền trả lại hành động sai trái của con, con xin nguyện đem công đức tu tập: Sám Hối, Trì Chú, Niệm Phật hồi hướng cho hương linh con của con, Tánh danh……., Pháp danh (nếu có) (1)……., đã bị hủy diệt thai noản vào ngày……., tháng……., năm……..

Cúi lạy chư Phật, chư Bồ Tát thùy từ gia hộ cho con được trọn lời khấn nguyện, xin giúp cho thần thức sáng suốt, cảm thông được lòng chân thành ăn năn sám hối của con.

(Riêng người Chủ Lễ khấn)

Hôm nay là ngày………, tháng………, năm………

Đệ tử chúng đẳng nhất tâm thành kính, dâng hương đăng, hiến cúng Thập Phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thọ trì Sám Hối, xưng dương Phật hiệu, chuyên vì cầu siêu, truy tiến quá cố hương linh tánh danh: ………, Pháp danh………, bị hủy diệt thai noãn vào ngày ………, tháng ………, năm ………. o

(Ðứng dậy cắm hương lên lư xong rồi chắp tay đứng thẳng và tất cả đồng tụng phần kế tiếp.)

3/. Tán Thán Phật

Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng.
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận. () o

4/. Quán Tưởng

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng.
Đạo cảm thông không thể bàn,
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. o

5/. Đảnh Lễ Tam Bảo

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy) o

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy) o

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát.  (1 lạy) o

6/. Tán Lư Hương

Lư hương vừa bén chiên đàn,
Khói bay nghi ngút muôn vàn cõi xa,
Lòng con kính ngưỡng thiết tha,
Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng cho.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ tát. (3lần) o

7/. Chú Đại Bi

Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3lần) o

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hệ rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma ba lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3lần) o

8./ Triệu Thỉnh Hương Linh

(Ghi chú: Khi lập bàn thờ vong, trên bài vị nên đề tên của thai nhi, đặt cho thai nhi một cái tên để dễ dàng kêu gọi.
Tên đã đặt: ………….
Mẹ là ……….(đầy đủ tên họ)
Thai noãn bị hủy diệt vào ngày………, tháng………, năm………
Sau hết 49 ngày siêu độ thì đốt.)

(Riêng người Chủ Lễ đọc)

Duy nguyện U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, xin phóng hào quang tiếp triệu quá cố hương linh tánh danh: ………, Pháp danh………, tử ngày………, tháng………, năm….hưởng thọ …… tuổi, lai đáo Pháp đàn, tiệm hình Pháp vị, thọ tài hưởng thực, thính Pháp, văn Kinh, siêu sinh Tịnh Độ. o

Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. (1 lạy) o

9./ Quy Y Cho Hương Linh

Hương linh…… nhất tâm quy y Phật. o
Hương linh…… nhất tâm quy y Pháp. o
Hương linh…… nhất tâm quy y Tăng. o

Quy y Phật, đức trí vẹn toàn.
Quy y Pháp, xa lìa tham ái.
Quy y Tăng, tự tâm thanh tịnh. o

Hương linh…… quy y Phật, bất đọa Địa ngục.
Hương linh…… quy y Pháp, bất đọa Ngạ quỷ.
Hương linh…… quy y Tăng, bất đọa Súc sanh. o

Hương linh quy y Phật rồi. o
Hương linh quy y Pháp rồi. o
Hương linh quy y Tăng rồi. o

10./ Sám Hối

Hương linh…… vốn tạo bao ác nghiệp,
Đều do vô thỉ tham, sân, si.
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra,
Tất cả hôm nay nguyền sám hối. o

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, tác đại chứng minh. (3 lần) o

Hương linh…… ,xin đem tất cả tâm thành đối trước chư Phật và Bồ Tát, dập đầu sám hối, ăn năn tất cả những nghiệp chướng mà hương linh ……. đã vô tình hay cố ý gây tạo nên.

Vì hương linh có Tâm xấu ác nên đã toan tính hại Người.
Vì hương linh có Ý không lành nên luôn mang đến cho Người nhiều đau khổ.
Vì hương linh mang nhiều Tánh xấu nên đã gây nhiều Sân Hận cho Người.

Ngày nay nhờ Phật, hương linh…… đã thấu rõ những Nghiệp tội mà hương linh đã gây nên từ vô thỉ kiếp cho đến kiếp vừa qua.

Cúi lạy Mười Phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, chứng minh cho lòng chí thành sám hối của hương linh…… và giúp cho tất cả tội chướng của hương linh…… đều được tiêu trừ.

Nam mô A Di Đà Phật tác đại chứng minh. (1 lạy) o

Từ bi trí huệ độ quần sanh,
Hỷ xả thần thông cứu hữu tình.
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm,
Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ:

Chí tâm đảnh lễ:

1/. Nam mô Đông Phương Giải Thoát, Chủ Thế Giới Hư Không Công Đức, Mục Tịnh Vô Cấu Vi Trần Đẳng, Đoan Chánh Công Đức Tướng, Quang Minh Hoa Ba Đầu Ma Diễm, Lưu Ly Quang Sắc, Bảo Thể Hương, Tối Thượng Hương, Diệu Cúng Dường, Chủng Chủng Diệu Thái Trang Nghiêm, Đảnh Kế Diệu Tướng, Vô Lượng Vô Biên, Nhựt Nguyệt Quang Minh, Nguyện Lực Trang Nghiêm, Biến Hóa Trang Nghiêm, Quảng Đại Trang Nghiêm, Pháp Giới Cao Thắng Vô Nhiễm Bảo Vương Như Lai. (1lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

2/. Nam mô Hào Tướng Thù Thắng Như Nhựt Nguyệt Quang Minh Diệm, Bảo Liên Hoa Quang Sắc Thân, Kiên Như Kim Cang Tỳ Lô Giá Na Vô Chướng Ngại Nhãn, Viên Mãn Thập Phương, Phóng Quang Phổ Chiếu Nhứt Thiết Phật Sát Tướng Vương Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

3/. Nam mô Nhứt Thiết Trang Nghiêm Vô Cấu Quang Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

4/. Nam mô Nam Phương Thế Giới, Biện Tài Anh Lạc Tư Niệm Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

5/. Nam mô Tây Phương Thế Giới Vô Cấu Nguyệt Tràng Tướng Vương Danh Xưng Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

6/. Nam mô Bắc Phương Thế Giới, Hoa Trang Nghiêm Tác Quang Minh Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

7/. Nam mô Đông Nam Phương Thế Giới, Tác Đăng Minh Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

8/. Nam mô Tây Nam Phương Thế Giới, Bảo Thượng Tướng Danh Xưng Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

9/. Nam mô Tây Bắc Phương Thế Giới, Vô Úy Quán Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

10/. Nam mô Đông Bắc Phương Thế Giới, Vô Úy Vô Khiếp Mao Khổng Bất Thụ Danh Xưng Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

11/. Nam mô Hạ Phương Thế Giới, Sư Tử Phấn Tấn Căn Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

12/. Nam mô Thượng Phương Thế Giới, Kim Quang Oai Đức Tướng Vương Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

13/. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư pháp giới tạng thân A Di Đà Như Lai. (1 lạy) o

(tụng)

– Đức Phật bảo Di Lặc Bồ tát!

– Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào, phạm các tội Tứ trọng, Ngũ nghịch, Thập ác, phỉ báng Tam Bảo, hàng Tăng Ni phạm tội Tứ khí, bát khí, người ấy tội nặng, giả sử như đem cõi Diêm Phù Đề nầy, nghiền nát thành bụi nhỏ, mỗi hạt bụi là một kiếp tội, chỉ xưng lễ danh hiệu một vị Phật đầu tiên một lạy, thì bao nhiêu vi trần kiếp tội ấy đều được tiêu trừ. Huống chi ngày đêm đọc tụng, thọ trì nhớ niệm không quên, kẻ đó sẽ được công đức không thể nghĩ bàn.

– Lại nếu xưng lễ 12 danh hiệu của chư Phật trên đây, trong vòng mười ngày, sám hối tất cả các tội. Khuyến thỉnh chư Phật trụ thế và chuyển pháp luân, tùy hỷ tất cả công đức của tất cả chúng sanh, đem các căn lành mình tu, hồi hướng về giải thoát, hành trì như thế, sẽ diệt được tất cả tội, sẽ trừ được tất cả nghiệp chướng, sẽ được trang nghiêm đầy đủ Phật độ, sẽ được đầy đủ đức vô úy, đầy đủ tướng hảo, đầy đủ hạnh Bồ tát, quyến thuộc vây quanh, đầy đủ vô lượng tam muội, đầy đủ cõi Phật trang nghiêm như ý, cho đến đầy đủ quả báu tốt đẹp, đáng ưa thích của quả Vô Thượng Bồ đề.

– Bấy giờ đức Thế tôn liền nói kệ rằng:

Nếu có thiện nam tử
Cùng với thiện nữ nhơn,
Xưng lễ hiệu Phật trên.
Trong đời đời kiếp kiếp
Sẽ được mọi người yêu kính.
Tùy chỗ sanh ngôi vị,
Cao quý hơn tất cả.
Ánh sáng oai lực lớn.
Thành tựu đạo Bồ đề. (1 lạy) o

(Lễ tụng xong quỳ đọc bài văn ngũ sám sau đây)

12./  Kệ Sám Hối

Hương Linh…..Chí tâm sám hối:

1/. Quy mạng mười phương Phật.
Tôn Pháp, Hiền, Thánh, Tăng,
Tam thánh cõi Cực Lạc.
Bát bộ chư Hiền, Thánh.
Thảy đều thấy biết con.
Đời nầy và đời trước,
Con tạo các nghiệp ác.
Thân tâm xin phát lồ,
Mình người được vô cấu. (1 lạy) o

Hương Linh…..chí tâm khuyến thỉnh:

2/. Mười phương chư Phật, Thánh
Hiện tại thành đạo quả.
Con thỉnh chuyển pháp luân,
An vui cho chúng sanh.
Mười phương chư Phật, Thánh,
Sắp muốn nhập Niết Bàn.
Nay con đầu mặt lễ,
Xin trụ lâu nơi đời. (1 lạy) o

Hương Linh…..chí tâm tùy hỷ:

3/. Chư Phật trong ba đời,
Các Bồ tát Thanh Văn.
Bậc tu tập tam thừa,
Cho đến hàng Phàm phu,
Có bao nhiêu phước lành
Thí, Giới, Nhẫn, Tinh tấn,
Thiền định, Tịnh Trí huệ.
Nay con đều tùy hỷ. (1 lạy) o

Hương Linh…..chí tâm phát nguyện:

4/. Nguyện cùng các chúng sanh,
Đều phát lòng Bồ đề.
Xa lìa các phiền não,
Trọn nên nhất thiết trí,
Lại nguyện nay con tu,
Thập nhị danh lễ sám.
Tất cả các tội chướng.
Thảy đều được tiêu trừ. (1 lạy) o

Hương Linh…..chí tâm hồi hướng:

5/. Xin đem công đức tu
Hạnh trì chú, niệm Phật.
Hồi hướng khắp chúng sanh,
Bốn ân cùng ba cõi
Đều xa lìa các khổ,
Thân tâm cùng thanh tịnh.
Sanh về cõi Cực Lạc,
Đồng tu Bồ tát hạnh
Thành tựu đại Bồ đề. (1 lạy) o

Thập Nhị Danh Như Lai Lễ Sám Diệt Tội Chơn Ngôn:

(Ngồi xuống bắt Ấn Chuẩn Đề)

Um! Sạt va pan ba tá, vis phô tá, na ha na va chi ra da, xóa ha. Um! A rô líc, xóa ha. Um! Pơ ra ma ni đa nin, xóa ha. Um! Kít ta ba va, sát tê ri đê ri hùm. Kít ta ri kít, xóa ha. Um! Sát ri da da, á ri a ra da, ma ha va ti tra da xóa ha. (7 lần) o

A Di Đà Phật Thập Cam Lộ Đà Ra Ni:

(Bắt Ấn Di Đà)

Na mô rát na tờ gia gia gia, na mắc a ri gia, a mi ta pha gia, ta tha ga ta gia, a rờ ha tê, sam giác sam bút đa gia, ta đi gia tha: om a mờ rật tê, a mờ rật tô đờ pha vê, a mờ rật ta sam pha vê, a mờ rật ta ga ri phê, a mờ rật ta sít đê, a mờ rật ta tê rê, a mờ rật ta vi hờ rim tê, a mờ rật ta vi hờ rim ta, ga mi nê, a mờ rật ta ga ga na, ki ti ka rê, a mờ rật ta đun đa phi sờ va rê, sạc va rờ tha sa đa nê, sạc va kác ma, ka lê sa, ka sa, giam ka lê sờ va ha. (7 hoặc 21 lần)

12./ Cúng Cơm Cho Hương Linh

(Chủ lễ đến trước bàn thờ vong, châm trà và gấp thức ăn vào chén cơm của hương linh. Phần này chỉ dành cho hương linh còn trong 49 ngày mà thôi )

Xin nguyện hương linh………..
Về đây thọ hưởng đơn thành,
Nén hương, bát nước, cơm canh cúng dường.
Hương linh………..thọ hưởng,
Chứng tri lòng thành.

Khai Yết Hầu Chơn Ngôn

(Tay bắt Ấn Kiết Tường)

ÁN BỘ BỘ ĐẾ RỊ, GIÀ ĐA RỊ, ĐÁT ĐA NGA ĐA GIA. (7 lần)

Nam mô Đa Bảo Như Lai
Nam mô Bảo Thắng Như Lai
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai
Nam mô Quảng Bác thân Như Lai
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai
Nam mô Cam lồ Vương Như Lai
Nam mô A Di Đà Như Lai

(Sau đây chủ lễ mời hương linh đến trước bàn thờ Phật, nghiêm chỉnh, nhất tâm cùng trì Chú và niệm Phật với Chủ lễ.)

Trì Chú Quang Minh Siêu Độ Cho Hương Linh:

(Kết Ấn Kim Cang Quyền trì chú Quang Minh)

Um— A mô ha, va ra cha na, ma ha mu ra, ma ni pà mê, choa la, pra vát ta da Hùm. (108 lần trở lên)

(OṂ AMOGHA VAIROCANA MAHĀMUDRĀ MAṆIPADME JVĀLA PRAVARTTAYA HŪṂ)

Âm Hán: Ông, A ma ca, hoài lỗ giai noa, ma cáp mẫu đức lạt ma ni bát đức ma, cập phạp lạp, bát lạp phạp nhĩ đả nha, hồng”

13./ NIỆM PHẬT

(Quỳ chấp tay cung kính phát nguyện)

Đệ tử chúng con,
Nay vì hương linh ……….,
Sám hối ba nghiệp tội.
Phàm được bao phước thiện,
Con xin nguyện hồi hướng.
Nguyện cùng với hương linh,
Vãng sanh nước Cực Lạc.
Thấy Phật ngộ Pháp Tánh,
Phát tâm đại Bồ Đề.
Đoạn vô biên phiền não,
Tu vô lượng pháp môn.
Thệ nguyện độ chúng sanh,
Đồng trọn thành Phật đạo. (1 lạy) o

Kệ Tán Phật A Di Đà:

Phật A Di Ðà thân sắc vàng
Tướng tốt quang minh không ai bằng
Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di
Mắt Phật xanh biếc như bốn biển
Trong quang minh có vô số hoá Phật
Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh
Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Nam Mô A Di Ðà Phật (Niệm từ 10 phút trở lên) o
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (10 Câu) o
Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát (10 Câu) o
Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát (10 Câu) o
Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát (10 câu) o

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh.

Khi Quán Tự Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không và vượt qua hết thảy khổ ách.

Này Xá-lợi Tử! Sắc chẳng khác không; không chẳng khác sắc. Sắc tức là không; không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.

Này Xá-lợi Tử! Các pháp đều không tướng: không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không: không có sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ tập diệt đạo; không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ-Tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, tâm không ngăn ngại. Do không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, và đạt tới cứu cánh Niết-bàn.

Chư Phật ba đời đều y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải biết Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư.

Cho nên chú Bát-nhã Ba-la-mật-đa đã tuyên nói . Chú thuyết như vầy:

Yết-đế yết-đế, ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha. (3 lần)

Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú

Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.(3 lần)

14./ Giảng Pháp

(Sau đây, chủ lễ đứng trước bàn thờ vong, giảng Pháp khuyên nhắc hương linh …

Khi đến phần giảng pháp, người Mẹ sẽ giải bày tất cả những lý do mà Mẹ cho rằng chánh đáng,  khiến Mẹ phải đi đến quyết định hủy diệt thai noãn hoặc thai nhi, tức là xua đuổi thần thức ra khỏi bụng mẹ. Mẹ phải nói làm sao, cầu xin làm sao cho thật là tha thiết, làm mủi lòng thần thức, để thần thức cảm thông được với Mẹ mà bỏ qua hành động sái quấy của Mẹ, làm nhẹ đi cái lỗi lầm lớn lao của Mẹ.

Sau khi người Mẹ tỏ dạ cầu xin sự tha thứ của thần thức, người chủ lễ sẽ tiếp lời để giảng pháp cho thần thức. Người chủ lễ sẽ xoay quanh rất nhiều ở sự sân hận, sự buông xả, cắt nghĩa về nghiệp lực và từ đó mới chuyển sang việc người Mẹ chân thành sám hối ăn năn, khuyên thần thức nên cảm thông mà tha thứ. Nếu có thể, chủ lễ nên hướng dẫn cho thần thức tu tập để thần thức về được một cảnh giới tốt đẹp như cõi Trời, cõi Phật, đừng thác sanh trở lại kiếp Người nữa.

Nếu hướng dẫn cho thần thức về được cõi Phật, xem như đã hóa giải được nghiệp chướng nặng nề giữa thần thức và người Mẹ.)

(HOẶC ĐẠI KHÁI NHƯ SAU;

Do sự si mê lầm lạc đã dẫn dắt tôi vào con đường tối tăm, hành động thiếu suy nghĩ, thiếu đắn đo, đã gieo điều khổ hận cho thần thức, làm lở cơ hội thác sanh của thần thức. Ngày nay chợt hiểu ra thì oan trái đã buộc ràng.

Tôi vô cùng sám hối, ăn năn, tha thiết cầu xin thần thức giảm bớt lòng oán hận tôi và tha thứ điều sai trái tôi đã gây nên.

Tôi nguyện chăm lo tu tập để hồi hướng cho thần thức, đáp đền một phần nào sự lầm lỗi của mình. Tôi cũng xin nguyện luôn làm Hạnh Bố Thí hồi hướng cho thần thức để thần thức luôn có đủ đầy Phước Báu nơi chốn thác sanh.

Xin thần thức ghi nhận lòng chân thành thiết tha sám hối của tôi.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.)

15./ Phục Nguyện

(Riêng người Chủ Lễ đọc)

Đệ tử tên là………, Pháp danh………, xin đem công đức Sám Hối, Trì Chú, Niệm Phật hồi hướng cho hương linh tánh danh………, Pháp danh………, bị hủy diệt thai noãn vào ngày………, tháng………, năm……

Ngưỡng mong chư Phật và Bồ Tát thùy từ gia hộ độ cho hương linh………, thần thức được nhẹ nhàng, trí huệ phát sáng để nhận chân ra điều sai lầm đã tạo tác, biết thành tâm ăn năn, sám hối về những nghiệp chướng đã gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến kiếp vừa qua.

Cúi lạy Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi cứu khổ, cùng Đức Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, rủ lòng thương xót, phóng quang tiếp dẫn thần thức của hương linh………, vãng sanh Cực Lạc Quốc.

16./  Hồi Hướng

Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Hồi hướng cho Hương Linh………,
Cùng oán thân trái chủ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát lòng Bồ Đề
Hết một báu thân này
Đồng sanh cõi Cực Lạc. o

17./ Tam Tự Quy

(Ðứng dậy và tất cả đồng tụng phần kết thúc.)

Tự quy y Phật:
Xin nguyện chúng sanh,
Thể theo Đạo cả,
Phát lòng Vô Thượng. (1 lạy) o

Tự quy y Pháp :
Xin nguyện chúng sanh,
Thấu rõ Kinh Tạng,
Trí Huệ như biển. (1 lạy) o

Tự quy y Tăng :
Xin nguyện chúng sanh,
Thống Lý đại chúng,
Hết thảy không ngại. (1 lạy) o

 -HÒA NAM THÁNH CHÚNG-

———————————————————————————

*GHI NHỚ:

1/. Trong suốt 49 ngày, sau mỗi khóa lễ siêu độ, chủ lễ khấn hai Vị Hộ Pháp (Hai vị Hộ Pháp này đã được thỉnh hộ vong suốt 49 ngày mà cúng ta đã tỉnh lúc cho vong nhập vị) để giúp vong hồi vị, đồng thời vị chủ lễ cũng chấp 2 tay nói lớn:

Khóa lễ siêu độ cho vong linh tên………, đã hoàn tất, xin thỉnh vong linh hồi vị.

Vừa nói vừa chuyển 2 tay chấp, chỉ thẳng vào hình của vong linh, hơi nhích 2 bàn tay lên.

2/. Khi mãn 49 ngày thì người chủ lễ cũng phải tác bạch cho hai vị Hộ Pháp biết.