Mây Tan Trăng Hiện

Thơ: Thanh Tịnh Liên - Thích Nữ CHân Thiền
Phổ nhạc: NS Uy Thi Ca, NS Giác An, NS Nam Hưng

doahong