Lược Giảng Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo
占察善惡業報經 略講
Hán dịch: Thiên Trúc sa-môn Bồ Đề Đăng dịch vào đời Tùy
Chủ giảng: Lão hòa thượng Mộng Tham
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo chánh: Đức Phong và Huệ Trang

 

KINH CHIÊM SÁT THIỆN ÁC NGHIỆP BÁO HT MỘNG THAM GIẢNG 2009