KINH VUA NƯỚC XÁ-VỆ MỘNG THẤY MƯỜI VIỆC
Hán dịch: Mất tên người dịch – Phụ vào dịch phẩm đời Tây Tấn
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Đức Phật ở tại khu Kỳ hoàn, vườn A-nan-bân-chỉ, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ Quốc vương nước Xá-vệ là Ba-tư-nặc ban đêm nằm thấy mười điềm mộng. Mười điềm mộng ấy là gì?

Một là thấy ba cái bình chụm lại, hai bên thì đầy, bình ở giữa thì trống không. Hai bình hai bên hơi nước sôi bốc lên rơi xuống qua lại, nhưng không rớt vào bình trống ở giữa.

Hai là thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng cả hậu môn.

Ba là thấy cây còn nhỏ mà đã trổ hoa.

Bốn là thấy cây còn nhỏ mà đã sinh ra quả.

Năm là thấy một người cắt dây, sau người ấy thì có dê chúa ăn dây.

Sáu là thấy con cáo ngồi trên giường đẹp, ăn bằng chén bát vàng.

Bảy là thấy bò lớn bú sữa con bò nghé.

Tám là thấy bốn con bò từ bốn phía kêu rống chạy lại, muôn báng nhau, chưa kịp báng nhau thì biến mất.

Chín là thấy một vũng nước lớn, ở giữa đục, bốn bên thì trong.

Mười là thấy suối nước chảy màu đỏ tươi.

Qua cơn mộng, vua tỉnh dậy rất kinh hoàng, sợ về chuyện nước mất thân vong.

Sáng hôm sau, vua triệu tập các hàng công khanh đại thần, Bà- la-môn thông hiểu biết về việc giải mộng, đến trước vua. Nhà vua kể cho họ nghe về mười giấc mộng trong đêm, hỏi ai có thể giải được các điềm mộng ấy.

Những người có thể giải được mộng, liền tâu vua:

–Thần có thể giải nó, nhưng sợ Đại vương nghe sẽ không vui.

Nhà vua nói:

–Hãy tự nhiên trình bày theo sự hiểu biết của khanh.

Bà-la-môn tâu với vua:

–Nên giết thái tử con vua để tế Thiên vương, lại giết cả phu nhân vua yêu nhất cùng nô tỳ hầu cận để tế Thiên vương, lại giết voi trắng đang có, giết ngựa đẹp đang trọng dụng để tế Thiên vương, nên đem nệm nằm và các thứ châu báu đẹp nơi thân vua đốt hết để tế Thiên vương. Như vậy thì tính mạng vua mới an toàn.

Nhà vua nghe vị Bà-la-môn giải mộng như vậy, nên rất ưu sầu, liền vào phòng riêng suy nghĩ.

Nhà vua có một phu nhân tên là Ma-lị, bà ấy đến phòng riêng của nhà vua hỏi:

–Vì sao Đại vương vào phòng riêng buồn rầu như vậy? Thiếp có lỗi gì chăng?

Nhà vua nói:

–Khanh đừng hỏi, nếu nghe thì chỉ khổ thêm mà thôi.

Phu nhân lại hỏi:

–Vì lý do gì mà sầu khổ?

Nhà vua đáp:

–Đừng hỏi nữa, nghe chỉ làm cho khanh càng đau buồn.

Phu nhân lại thưa:

–Thiếp là một nửa thân của Đại vương. Ngài có vui buồn gì, phải nên cho thiếp biết.

Nhà vua bảo với phu nhân:

–Đêm qua ta nằm mộng thấy mười việc.

 1. Thấy ba cái bình chụm lại, hai bên thì đầy, bình ở giữa thì trống không. Hai bình hai bên hơi nước sôi bốc lên rơi xuống qua lại, nhưng không rớt vào bình trống ở giữa.
 2. Thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng cả hậu môn.
 3. Thấy cây còn nhỏ mà đã trổ hoa.
 4. Thấy cây còn nhỏ mà đã ra quả.
 5. Thấy một người cắt dây, sau người ấy thì có dê chúa ăndây.
 6. Thấy con cáo ngồi trên giường đẹp, ăn bằng chén bát vàng.
 7. Thấy bò lớn bú sữa con bò nghé.
 8. Thấy bốn con bò từ bốn phía kêu rống chạy lại, muôn bang nhau, chưa kịp báng nhau thì biến mất.
 9. Thấy một vũng nước lớn, ở giữa đục, bốn bên thì trong.
 10. Thấy suối nước chảy, màu đỏ tươi.

Sau khi tỉnh giấc, ta rất kinh hoàng, với giấc mộng đó lo sợ về chuyện nước mắt, thân ta và con bị chết, sợ dân chúng trong nước bị tiêu diệt. Sáng hôm sau, ta liền triệu tập các vị công khanh, đại thần, các Bà-la-môn có thể giải đoán mộng đến giải về những giấc mộng đó. Bà-la-môn giải mộng nói: “Những gì được vua yêu mến đều đem ra để tế trời”. Vì vậy nên ta rất buồn rầu.

Phu nhân tâu:

–Đại vương chớ buồn rầu. Người đi mua vàng, lấy vàng mài trên đá, màu sắc đẹp xấu đều hiện rõ ra trên ấy. Nay Đức Phật đang ở khu Kỳ hoàn, vườn A-nan-bân-chỉ. Đại vương nên đến hỏi Phật ý nghĩa của các giấc mộng. Đức Phật giải thế nào thì làm theo lời chỉ dạy ấy.

Nhà vua liền ra lệnh cho người hầu cận sắp đặt xa giá. Sau khi xa giá sẵn sàng, nhà vua đi xe có lộng cao tên là Bà-la-diên. Lúc ấy có cả ngàn chiếc xe nối nhau từ hoàng cung thành Xá-vệ đến rừng Kỳ hoàn, vườn A-nan-bân-chỉ. Tới quảng đường đi bộ, vua xuống xe đi thẳng đến chỗ Phật. Gặp Đức Phật, nhà vua làm lễ dưới chân Ngài và bạch:

–Đêm hôm trước con nằm mộng thấy mười việc:

 1. Thấy ba cái bình chụm lại, hai bên đầy, bình ở giữa thì trống không. Hai bình hai bên hơi nước sôi bốc lên rơi xuống qua lại, nhưng không rớt vào bình trống ở giữa.
 2. Thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng cả hậu môn.
 3. Thấy cây còn nhỏ mà đã trổ hoa.
 4. Thấy cây còn nhỏ mà đã ra quả.
 5. Thấy một người cắt dây, sau người ấy thì có dê chúa ăn dây.
 6. Thấy con cáo ngồi trên giường đẹp, ăn bằng chén bát vàng.
 7. Thấy bò lớn bú sữa con bò nghé.
 8. Thấy bốn con bò từ bốn phía kêu rống chạy lại, muôn bang nhau, chưa kịp báng nhau thì biến mất.
 9. Thấy một vũng nước lớn, ở giữa đục, bốn bên thì trong.
 10. Thấy suối nước chảy màu đỏ tươi.

Cơn mộng như vậy, con thức giấc rất kinh hoàng, sợ về chuyện mất nước, sợ về con và thái tử chết, sợ nhân dân trong nước bị tiêu diệt.

Nhà vua lại thưa:

–Xin Đức Phật vì con mà giải rõ mười điều mộng này.

Đức Phật bảo vua:

–Nhà vua chớ nên lo sợ! Mộng ấy không sao cả. Đối với bản thân vua không có gì là xấu, đối với nước, đối với thái tử, với phu nhân cũng không có gì phải lo sợ. Giấc mộng của vua là điều sẽ xảy ra vào đời sau. Người đời sau không sợ pháp luật, nhiều dâm dục tham lam, không biết đủ với một vợ, thường giận dữ, ngu si không biết hổ thẹn.

Nhà vua mộng thấy ba cái bình chụm lại, hai bên đầy, còn bình ở giữa thì trống không. Bình hai bên hơi nước sôi bốc lên rơi xuống qua lại, nhưng không rớt vào bình trống ở giữa. Đó là nói về người đời sau không chịu giúp đỡ người nghèo cùng, gần bên mình, hai bên  người giàu chỉ lo biếu tặng lẫn nhau. Điều thứ nhất trong giấc mộng của vua chính là đó. Vua đừng sợ, đối với đất nước, thân vua, vợ con thảy đều không sao cả.

Nhà vua mộng thấy ngựa ăn bằng miệng và bằng cả hậu môn, đó là về đời sau các đại thần nhận lương thực từ quan, lại nhận lương thực từ dân chúng. Điều thứ hai trong giấc mộng của vua chính là đấy. Nhà vua chớ sợ, đối với đất nước, bản thân và vợ con đều không hề gì.

Nhà vua mộng thấy cây còn nhỏ mà đã trổ hoa là chỉ cho về đời sau, con người chưa đến ba mươi tuổi mà tóc đã bạc. Điều thứ ba trong giấc mộng của vua chính là như vậy. Nhà vua chớ sợ, đối với đất nước, bản thân và vợ con thảy đều an ổn.

Nhà vua mộng thấy cây còn nhỏ mà đã ra quả là chỉ cho đời sau, con gái còn nhỏ tuổi đã lấy chồng, bồng con không biết xấu hổ. Điều thứ tư trong giấc mộng của nhà vua chính là vậy. Nhà vua không nên lo sợ, đối với đất nước, bản thân và vợ con cũng đều vô sự.

Nhà vua mộng thấy một người cắt dây, sau người ấy, có một con dê chúa ăn dây, thì đó là nói về đời sau, người đi buôn bán để vợ ở nhà, vợ lén tư thông cùng đàn ông khác trong suốt thời gian chồng đi vắng. Điều thứ năm trong giấc mộng của nhà vua chính là như thế. Vua đừng lo lắng, vì đối với đất nước, bản thân và vợ con đều không hề gì.

Nhà vua mộng thấy con cáo ngồi trên chiếc giường đẹp, ăn bằng chén bát vàng, đó là chỉ đời sau người hạ tiện sẽ giàu có, ngồi chỗ trên trước ăn uống ngon lành. Điều thứ sáu trong giấc mộng của vua đúng là vậy. Vua chẳng nên lo sợ, ngay về đất nước, bản thân và vợ con nhà vua thảy không có chuyện gì cả.

Nhà vua mộng thấy con bò lớn bú sữa bò nghé, đó là nói sự việc đời sau có những người mẹ tự làm môi giới đưa con gái mình đi vào con đường hư hỏng. Người mẹ sẽ làm công việc giữ cửa, dung tiền bán dâm của con mình để sinh sống. Điều thứ bảy trong giấc mộng của vua chính là đấy. Nhà vua đừng nên lo sợ, mọi việc về đất nước, bản thân, vợ con của ngài đều vô sự.

Nhà vua mộng thấy bốn con bò từ bốn hướng kêu rống chạy đến muốn báng nhau, sắp gặp nhau thì biến mất, đó là nói về đời sau nhiều quan đại thần không biết kính sợ trời, dâm dật tham lam, một vợ không cho là đủ, thường giận dữ ngu si không biết hổ thẹn, không sợ dân chúng trong thiên hạ. Vị thầy chuyên về cầu mưa không chịu trông nom việc thời tiết. Đế vương, quan trưởng sử, nhân dân thảy đều lo việc cầu mưa. Vị thầy ấy thấy Đế vương, các quan trưởng sử, dân chúng làm như vậy nên mây giăng bốn phía; Đế vương, trưởng sử đều vui mừng nói: “Mây đã giăng bốn phía, ắt sẽ có mưa”. Nhưng trong thời gian ngắn, mây bay tứ tán cả. Vị thầy cầu mưa cố cho thấy sự quái lạ đó là muốn làm cho vua, trưởng sử, nhân dân biết kính sợ trời đất, không còn dâm dật tham lam, chỉ sống một vợ, luôn có tâm Từ, dứt mọi sân hận. Điều thứ tám trong giấc mộng của vua, chính là như vậy. Nhà vua chớ sợ hãi, đất nước, bản thân và vợ con ngài đều bình yên.

Vua thấy ao nước lớn, ở giữa đục, bốn bên thì trong suốt, là chỉ cho đời sau, nhân dân ở giữa cõi Diêm-phù-lợi sẽ không hiếu thảo với cha mẹ, không kính trọng các bậc Trưởng thượng, không biết sửa đổi, cầu tiến. Điều thứ chín trong giấc mộng của vua chính là việc này. Nhà vua đừng nên lo sợ, mọi việc về đất nước, bản thân và vợ con ngài đều không hề gì.

Nhà vua mộng thấy suối lớn, nước chảy màu đỏ tươi, đó chỉ là đời sau các vua chúa không vừa lòng với đất nước của mình nên đem quân đi đánh nước khác, phát động dân chúng tạo các thứ binh mã để cùng chiến đấu, như thành lập xe binh, mã binh, bộ binh. Thế là các thứ quân binh ấy chém giết lẫn nhau máu chảy đỏ tươi. Nhà vua khỏi phải lo sợ, vì đất nước, bản thân, vợ con của ngài thảy đều không sao cả. Các giấc mộng ấy toàn là những điều trong tương lai mới xảy ra.

Nhà vua quỳ gối, cung kính bạch Phật:

–Con được Phật chỉ dạy rõ tâm ý hết sức vui mừng, như người cầm chiếc bát nhỏ nhận mỡ, mỡ nhiều mà bát nhỏ nên phải tìm bát lớn, có được bát lớn rồi lại nhận nữa, nên yên tâm không lo sợ bị mất.

Nhà vua lại làm lễ Phật lần nữa, lạy sát dưới chân Ngài, rồi từ giã.

Sau khi trở về cung, vua thưởng cho chánh phu nhân và phạt cắt bổng lộc các công khanh, đại thần và không còn tin lời các Bà- la-môn nữa.