KINH TRƯỜNG A HÀM

Hán dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ

havan2

Mục Lục