KINH PHẬT NÓI VỀ THỜI VÀ PHI THỜI

(A)

Hán dịch: Tam tạng Nhã-la-nghiêm người Thiên Trúc.
Việt dịch: Thích Nguyên Hưng

 

Tôi nghe như thế này:

Một thuở nọ, Đức Phật ở vườn trúc Thước Phong, tại thành Vương Xá. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo các Tỳ kheo:

– Nay Ta nói về thời và phi thời cho các ông nghe. Hãy khéo mà suy nghĩ.

Các tì-kheo đáp:

– Như lời Thế Tôn! Chúng con nghe và học.

Đức Phật bảo các tì-kheo:

– Ở trong đây, thế nào là thời, thế nào là phi thời, tì-kheo nên biết. Mùa đông, từ mười sáu đến ba mươi tháng tám, 7 bước là thời, 5 bước rưỡi là phi thời; từ ngày một đến ngày mười lăm tháng chín, 8 bước là thời, 6 bước 8 lóng tay là phi thời; từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 9, 9 bước là thời, 7 bước 6 lóng tay là phi thời. Từ 1 đến ngày 15 tháng 10, 10 bước là thời, 8 bước 3 lóng tay là phi thời; từ ngày16 đến ngày 30 tháng 10, 11 bước là thời, 9 bước 3 lóng tay là phi thời; từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 11, 12 bước là thời, 10 bước 6 lóng tay là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 11, 11 bước là thời, 10 bước 1 lóng tay là phi thời; từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 12, 11 bước là thời, 9 bước 4 lóng tay là phi thời.

Mùa xuân, từ ngày 16 đến 30 tháng 12, 10 bước là thời, 8 bước thiếu 1 lóng tay là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 1, 9 bước rưỡi là thời, 7 bước thiếu 3 lóng tay là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 1, 9 bước là thời, 6 bước thiếu 3 lóng tay là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 2, đi 8 bước là thời, 5 bước là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 2, 7 bước là thời, 4 bước thiếu 3 lóng tay là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 3, 6 bước là thời, 3 bước thiếu 4 lóng tay là phi thời; từ 16 đến ngày 30 tháng 3, 5 bước là thời, 3 bước thiếu 6 lóng tay là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 4, 4 bước là thời, 2 bước thiếu 1 lóng tay là phi thời.

Mùa hạ, từ 16 đến 30 tháng 4, 3 bước là thời, 2 bước thiếu 4 lóng tay là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 5, 2 bước là thời, thiếu 3 lóng tay là phi thời; từ ngày 16 đến 30 tháng 5, 2 bước rưỡi là thời, 1 bước thiếu là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 6, 4 bước là thời, 2 bước thiếu 2 lóng tay là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 6, 4 bước là thời, 2 bước rưỡi là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 7, 5 bước là thời, 3 bước thiếu là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 7, đi 5 bước rưỡi là thời, 3 bước thiếu là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 8, 6 bước là thời, 4 bước thiếu là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 8, 6 bước rưỡi là thời, 4 bước rưỡi thiếu là phi thời. Như thế, các tì-kheo! Ta đã nói thời và phi thời trong 12 tháng. Đây là điều các thanh văn nên làm. Ta vì thương xót và lợi ích cho các ông mà nói. Việc Ta nên làm đã xong. Các ông nên hành trì. Hoặc ở dưới gốc cây vắng, hoặc đồng trống, thường ngồi mà suy nghĩ. Chư tì-kheo chớ có buông lung mà sau này hối hận. Đây là những lời dạy bảo của Ta.

Khi Phật thuyết kinh xong, các thầy tì-kheo đều vui mừng, khuyến khích và giúp nhau thụ trì.

Vì nhân duyên khinh mạn, nên chết đọa đường ác
Nhờ khéo tu thiện pháp, sẽ được sanh cõi trời
Nhờ nghiệp tu thiện ấy, xa ác,được giải thoát
Chẳng khéo quán nhân duyên, thân hoại, vào đường ác.

 

 

Print Friendly, PDF & Email