KINH PHẬT THUYẾT TẠO LẬP HÌNH TƯỢNG PHƯỚC BÁO

Hán dịch: Mất tên người dịch, biên chép vào sách đời Đông Tấn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Đức Phật đến nước Câu-la-cù, nơi các vườn cây của vị chủ tên là Câu-dực. Khi ấy, nhà vua tên là Ưu-điền mới mười bốn tuổi nghe Đức Phật sắp đến, liền ban sắc lệnh sai các vị quan đại thần chuẩn bị xa giá trang nghiêm để đón tiếp Đức Phật. Từ xa trông thấy Đức Thế Tôn, vua hết sức vui mừng, dừng xe xuống đi bộ, dẹp bỏ các vị quan hầu cận và người cầm lộng, đến phía trước cúi đầu sát đất làm lễ rồi đi tiếp ba lần như vậy. Đức Phật bảo đến đây, nhà vua đi đến phía trước cúi đầu làm lễ nơi chân Phật, rồi đi quanh ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch:

–Trên trời, dưới đất, chư Thiên, loài người không ai sánh bằng Phật. Hôm nay mặt mày thân thể Đức Phật, ánh sáng rực rỡ tốt đẹp đến như vậy, nhìn Đức Phật, con không nhàm chán, Đức Phật là Bậc Đại Sư trên trời, dưới đất, chư Thiên và loài người, Phật đã Từ Bi thương xót cứu giúp rất nhiều.

Đức Phật im lặng không đáp.

Nhà vua lại bạch:

–Người tạo phước lành thì sẽ đạt được gì? Sau khi Phật tịch diệt con sợ không còn gặp Thế Tôn. Hôm nay, con muốn làm hình tượng Phật, phụng sự cúng dường thì được phước báu gì? Nguyện xin Phật thương xót giảng nói cho con, con muốn nghe biết.

Đức Phật liền bảo:

–Nhà vua còn nhỏ mà đã hỏi về điều thiện lớn như vậy. Hãy lắng nghe! Ta sẽ giảng nói rõ ràng!

Nhà vua liền cúi đầu thọ nhận lời chỉ dạy.

Đức Phật bảo nhà vua:

–Nếu có làm hình tượng Phật sẽ đạt được nhiều phước đức.

Hôm nay, Như Lai sẽ giảng nói tất cả cho nhà vua.

Nhà vua thưa:

–Xin nhận lời dạy của Phật.

Đức Phật nói:

–Người nào trong thế gian có thể tạo được hình tượng Phật thì sau đó đời đời được sinh ra nơi nào, cặp mắt sáng suốt, mặt mày sinh đẹp, thân thể tay chân mềm mại tốt đẹp, sinh vào cõi trời cũng được xinh đẹp sạch sẽ vượt hơn chư Thiên, mắt và mặt mày rất đẹp không ai sánh bằng. Đã tạo được hình tượng Phật thì có phước báo như vậy. Đã tạo hình tượng Phật sinh ở nơi nào cũng đều không gặp các điều ác, thân thể đầy đủ, sau khi chết được sinh lên cõi Phạm thiên bảy lần. Lại ở trong cõi chư Thiên, có thân hình đoan trang tuyệt đẹp không ai sánh bằng, được chư Thiên cung kính, nhờ làm hình tượng Phật phước báo như vậy. Làm hình tượng Phật đời sau luôn sinh vào nhà giàu có tôn quý, thế lực, được sức lực khác hẳn với đời, sinh ở chỗ nào cũng không rơi vào nhà nghèo khổ, làm hình tượng Phật được phước báo như vậy. Tạo hình tượng Phật, đời sau sinh ra có thân hình tuấn tú như vàng ròng, màu sắc đẹp đẽ không ai sánh bằng, luôn được mọi người cung kính ưa mến. Làm hình tượng Phật thì được phước báo như vậy. Làm hình tượng Phật đời sau sinh ra ở chỗ nào, luôn sinh ở trong nhà giàu có tài sản châu báu không thể kể xiết, luôn được cha mẹ, anh em dòng họ quý mến, tạo hình tượng Phật được phước báo như vậy. Tạo hình tượng Phật nếu đời sau sinh vào cõi Diêm-phù-đề, luôn được sinh vào trong nhà đế vương công hầu hiền thiện. Làm hình tượng Phật được phước báo như vậy. Làm hình tượng Phật đời sau được làm vua, đặc biệt tôn quý hơn các vị vua nước khác, sẽ làm nơi kính ngưỡng cho các vị vua khác. Làm hình tượng Phật được phước báo như vậy. Làm hình tượng Phật sẽ được làm vua Chuyển luân, các vị vua trong bốn thiên hạ đều phụ thuộc theo. Làm hình tượng Phật được phước báo như vậy. Làm hình tượng Phật đời sau sẽ được làm Chuyển luân vương bay lên cõi trời rồi tự do hạ xuống, hành hóa khắp các nơi, làm hình tượng Phật được như vậy. Làm hình tượng Phật thì đời sau sẽ sinh vào cõi Phạm thiên bảy lần, tuổi thọ một kiếp trừ trí tuệ vô thượng của Thế Tôn thì không ai có thể sánh bằng. Tạo hình tượng Phật được phước đức như vậy. Ở trong cõi Phạm thiên tuổi thọ hết thì sẽ trở lại nhân gian, sinh vào nhà có đạo pháp hiếu thuận. Tạo hình tượng Phật được phước đức như vậy. Tạo hình tượng Phật đời sau sinh vào chỗ nào cũng được cha mẹ cưng chiều, sau khi qua đời được sinh lên cõi trời, tạo hình tượng Phật được phước đức như vậy. Tạo hình tượng Phật sau khi chết không đọa vào ba đường ác, sẽ giữ gìn tâm ý thường muốn mong cầu gặp Đức Phật. Tạo hình tượng Phật đời sau sinh ra chỗ nào đều tôn kính kinh điển, tâm luôn giữ gìn, đem các hoa thơm, lụa đẹp, đèn sáng, trân báu quý giá trong các thiên hạ mà dâng cúng Phật, vô số kiếp sau sẽ gặp được Phật vào đạo Niết-bàn. Người có phát tâm đem trân báu đẹp, vật rất ưa thích cúng dường Phật chẳng phải như phàm nhân khác, đều do đều trước làm hình tượng Phật, tu tập đạo Bồ-tát. Tạo hình tượng Phật được công đức như vậy. Tạo hình tượng Phật được phước đức vô lượng không cùng tận, không kể xiết, như nước sông, biển trong bốn thiên hạ còn có thể đo lường được, làm hình tượng Phật được phước đức rất nhiều, nhiều hơn mười lần nước sông biển trong bốn thiên hạ, đời sau sinh ra nơi nào cũng thường mong cầu Phật đạo. Làm hình tượng Phật ví như trời mưa, người ở trong nhà an ổn không lo lắng về ướt át, người làm hình tượng Phật sau khi chết không đi vào trong các con đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Những chúng sinh nào nhìn thấy hình tượng Phật sinh tâm cung kính, chắp tay hướng về tháp xá-lợi của Phật khi chết liền sinh lên cõi trời, ở cõi trời tuổi thọ hết thì sinh vào trong chốn nhân gian, ở nhà giàu có thế lực, thọ nhận phước báo không thể kể hết như vậy, sẽ được con đường Niết-bàn của Phật.

Đức Phật bảo vua Ưu-điền:

–Người làm điều thiện, tạo hình tượng Phật được phước báo công đức như vậy, chắc chắn không khổ đau.

Lúc ấy, vua Ưu-điền nói kệ tán thán Đức Phật:

Phật là đại Thánh nhân
Thuyết pháp cho chúng sinh
Vườn Câu thâm Cù sư
Ưu-điền chắp tay hỏi.
Nghe tiếng Phạm chân thật
Không động, thành trăm phước
Người tạo hình tượng Phật
Đạt được phước báo gì?

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ đáp lại:

Vua lắng nghe ta nói
Phước rộng lớn như đất
Phước đức không ai bằng
Tạo hình tượng của Phật
Thường sinh nhà giàu có
Ngọc quý báu vô cùng
Quyến thuộc luôn tôn kính
Phước báo làm tượng Phật
Đời đời thân không bệnh
Thường đạt được Thiên nhãn
Mắt xanh không gì sánh
Làm hình tượng Đức Phật
Cha mẹ thấy vui mừng
Oai đức đoan nghiêm lớn
Ưa thích không nhàn chán
Phước báo làm tượng Phật
Ánh sáng thân màu vàng
Giống như hình sư tử
Chúng sinh thấy hoan hỷ
Phước báo làm tượng Phật
Diêm-phù-đề, họ lớn
Sát-lợi, Bà-la-môn
Phước sinh trong loài người
Phước báo làm tượng Phật
Không sinh nơi biên địa
Không mù, không xấu xí
Sáu căn luôn đầy đủ
Phước báo làm tượng Phật
Lâm chung biết đời trước
Thấy Phật ở trước mắt
Lúc chết không biết khổ
Phước báo tạo tượng Phật
Làm vua lớn danh tiếng
Xe vàng Chuyển luân vương
Làm chủ bốn thiên hạ
Phước báo làm tượng Phật
Làm Thích Đề-hoàn Nhân
Thần túc, cõi thứ hai
Cõi Tam thập tam thiên
Phước báo làm tượng Phật
Vượt ra khỏi cõi Dục
Chúng Phạm thiên cung kính
Phước báo làm tượng Phật
Thọ phước báo như vậy
Nếu có thể khắc vẽ
Trời đất còn làm được
Phước này không thể lường
Cho nên cúng dường Phật
Hoa thơm, hương, dầu xoa
Cúng dường bậc Đại sĩ
Được lậu tận vô vi.

Đức Phật nói kinh này xong, nhà vua rất vui mừng, liền đến trước cúi đầu làm lễ nơi chân Đức Phật, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bàtắc, Ưu-bà-di và năm trăm vị quan hậu cận đều vui mừng đảnh lễ Đức Phật. Sau đó đều được vãng sinh về cõi nước Đức Phật A-di-đà làm Đại Bồ-tát đệ nhất tối thắng.

Vua Ưu-điền nghe Đức Phật nói, hết sức vui mừng, thọ nhận tin hiểu, liền chứng đắc quả Tu-đà-hoàn.

 

Print Friendly, PDF & Email