KINH QUÁN TẨY PHẬT HÌNH TƯỢNG

Hán dịch: Tây Tấn, Sa-môn Thích Pháp Cự
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Bấy giờ, Phật bảo Ma-ha-sát-đầu, chư Thiên, loài người nhất tâm lắng nghe:

–Thân người khó được, đạo giải thoát cũng vậy. Phật xuất hiện ở đời khó gặp. Từ vô lượng kiếp xa xưa, ta làm Cư sĩ tích đức nhiều đời, thường sinh qua lại trong năm đường, không tham của cải, bỏ cả thân mạng để bố thí không chút luyến tiếc. Cho đến lúc làm Thái tử, ta chọn ngày mồng tám tháng tư, lúc sao mai vừa xuất hiện, sinh ra ở thế gian, đi bảy bước, đưa tay phải lên, nói: “Trên trời, dưới đất, chỉ có ta là tôn quý nhất. Ta sẽ vì hàng trời, người làm Bậc Đạo Sư Vô thượng.”

Lúc Thái tử sinh ra, mặt đất chấn động. Tứ Thiên vương ở tầng trời thứ nhất cho đến Phạm thiên, Thiên vương Đao-lợi, chư Thiên trong ấy đều đem mười hai loại hương và các thứ nước hoa thơm để tắm Thái tử. Thái tử chứng đắc Phật đạo, diễn bày Thánh pháp, cứu độ chúng sinh. Phật bảo trời, người:

–Chư Phật mười phương đều chọn lúc rạng sáng ngày mồng tám, tháng tư để hạ sinh ở đời. Chư Phật mười phương đều chọn lúc rạng sáng ngày mồng tám, tháng tư để xuất gia, vào núi học đạo. Chư Phật mười phương đều chọn lúc rạng sáng ngày mồng tám, tháng tư để thành Phật. Chư Phật mười phương đều chọn lúc rạng sáng ngày mồng tám, tháng tư để nhập Niết-bàn.

Phật nói:

–Sở dĩ chọn ngày mồng tám, tháng tư là vì lúc Xuân, Hạ giao nhau, mọi thứ tội lỗi đều dứt sạch, vạn vật đều sinh, khí độc chưa hoành hành, khí hậu điều hòa, khon g nóng, không lạnh, chính là ngày Phật đản sinh. Sau khi Phật diệt độ, thiện nam, tín nữ nên chí tâm niệm sức công đức vô lượng của Phật, tắm tượng Phật như lúc Phật còn ở đời thì được phước vô lượng không thể tính kể. Lúc ta hành đạo Bồ-tát, ba mươi sáu lần qua lại làm Thiên vương, ba mươi sáu lần qua lại làm Chuyển luân thánh vương, ba mươi sáu lần qua lại làm Phi hành Hoàng đế. Các vị Phật tử có tín tâm, thiện ý nên niệm công đức chư Phật ở mười phương, hoặc dùng các thứ hương, hoa tắm tượng Phật thì có mong cầu điều gì đều được thành tựu. Chư Thiên, Long thần đều ghi nhận và ủng hộ.

Phật bảo các đệ tử:

–Khó được làm thân người, khó được nghe giáo pháp. Vị trời, người nào có thể giảm bớt phần chi tiêu của vợ, con, năm loại tài vật trong nhà dùng để tắm hình tượng Phật như lúc Phật còn ở đời thì sự mong cầu được thành tựu: Mong vượt thoát thế gian, đạt đạo giải thoát, đời đời không gặp phải sự chết chóc, đều đạt được; mong cầu tinh tấn dũng mãnh như Phật Thích-ca thì có thể thành tựu; mong cầu, Bồ-tát Bất thoái chuyển như Văn-thù-sư-lợi đều đạt được; mong cầu làm Chuyển luân thánh vương, tự tại giáo hóa đều đạt được; mong cầu Bích-chi-phật, A-la-hán đều đạt được; mong cầu lìa khỏi ba đường ác đều đạt được, mong cầu sinh ở cõi trời, người giàu có, sung sướng đều đạt được; mong cầu con cháu đông đúc đều đạt được; mong cầu sống lâu không bệnh đều đạt được.

Tham muốn của người đời như biển, thà cắt một miếng thịt trên thân chứ không chịu bỏ ra một tiền, một vật cho người. Lúc sinh không đem theo một đồng, chết cũng không cầm theo một tiền. Của cải vẫn ở tại thế gian, người chết phải đơn độc ra đi trong sự luyến tiếc như thế. Người tắm hình tượng Phật thì lúc sống, lúc chết, công đức ấy luôn theo bên mình không bao giờ dứt mất. Người nào có một tâm niệm thiện, tạo công đức này thì chư Thiên, Thiện thần, Thiên, Long, Bát bộ, Tứ Thiên vương đều ủng hộ. Tắm tượng Phật được sinh phước báu, thường được thanh tịnh. Do nhân duyên này được thành Phật đạo.

Phật nói:

–Người dùng hương hoa tắm hình tượng Phật thì được phước, trí, hiện tại được thanh tịnh, danh tiếng, phước đức. Người dùng hoa thơm rải cúng dường Phật thì được phước báu đẹp đẽ, đoan chánh không ai sánh bằng. Người đem phướn lụa che trên Đức Phật thì được phước báo, tại chỗ sinh ra, tự nhiên thường có y phục đẹp vô cùng.

Từ muôn kiếp trước, ta tích chứa công đức, chí thành hành thiện, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ cho đến lúc được thành Phật đạo. Ngày nay, các hành giả cùng dùng tâm Từ, ý tốt tin tưởng Phật đạo, mong cầu giải thoát thì nên đem các loại hương, hoa tắm hình tượng Phật, nên vì cha, mẹ bảy đời và quyến thuộc, vợ con, anh, em đang chịu khổ nạn, nên vì chúng sinh khốn khổ trong năm đường, ở mười phương, nên vì những người ngu si không tin Phật đạo, làm cho họ đời sau được sinh làm người đẹp đẽ, thanh bạch, được mọi người tôn kính, không nhiễm bụi trần; ở chỗ sinh ra thường được gặp Phật, ở chỗ sinh ra thường được nghe pháp, ở chỗ sinh ra thường gặp Tỳ-kheo tăng làm cho các hiền giả trí tuệ sáng suốt, thông hiểu kinh điển: Mười hai bộ loại kinh văn, bốn bộ A-hàm, quán niệm hơi thở, ba mươi bảy phẩm Trợ đạo, bốn Ý chỉ, bốn Ý đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác chi, tám Thánh đạo. Người nào chí tâm cầu Phật đạo thì mau đạt được quả vị Bất thoái chuyển, làm cho họ có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, thân sắc vàng ròng như trái Ma-tử, có mười Lực, bốn Vô sở úy, mười tám pháp Bất cộng; miệng phát ra tám loại âm thanh, bay đi, nhìn suốt ở chỗ đi đến. Quyến thuộc, chư Thiên, Rồng, Quỷ thần, Quỷ tử mẫu đều ủng hộ, làm cho họ đi lại an ổn, hoặc đi trong núi thì không gặp thú dữ, hoặc vào quân trận thì không bị binh đao, hoặc đi trên sông ngòi thì không gặp sóng gió, làm cho họ không bị gầy ốm nằm trên giường, làm cho quan huyện không gọi họ đến.

Nếu có vợ con khó sinh thì làm cho được an ổn. Nếu đi buôn bán thì tài lợi gấp trăm phần. Tà ma, ác khí không xâm nhập được. Nước, lửa, trộm cướp, oan gia trái chủ không gây tổn hại. Làm cho những kẻ miệng lưỡi đều điều phục, chừa bỏ, tinh tấn, ăn năn hối cải, hành như Bồ-tát, đắc đạo như Phật.