KINH PHÂN BIỆT NGHIỆP BÁO LƯỢC

Bồ-tát Đại Dũng soạn
Hán dịch: Đời Tống, Tam tạng Tăng-già-bạt-ma

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Con cúi đầu đảnh lễ
Bậc Tối Thắng vô thượng
Tri kiến đều đầy đủ
Tôn pháp cùng Thánh tăng.
Nay con an trú soạn
Thấy biết đầy đủ nêu
Nói duyên khởi năm cõi
Do nghiệp tịnh, bất tịnh.
Khai thị hợp nghĩa kinh
Cho tất cả thế gian
Tùy theo sức trí tuệ
Phân biệt nghiệp, quả báo.
Phật tự giác chứng pháp
Chư Thiên đến khuyến thỉnh
Phật tới Ba-la-nại
Diễn nói nghĩa Chân đế.
Là khổ và nhân khổ
Khổ tập rốt ráo diệt
Tám đường chánh đều đủ
Đạo thanh tịnh hết khổ.
Bậc Thầy của trời, người
Nói nghiệp khổ, quả báo
Từ đó lưu chuyển sinh
Phiền não và các nghiệp.
Đủ mọi tướng phiền não
Vô lượng loại hành nghiệp
Phân biệt theo thứ tự
Tùy thuận lời Phật dạy.
Khế kinh đã chỉ rõ
Không trái tướng các pháp
Đó là nghĩa chân thật
Người tuệ nên thọ trì.
Không do trời Tự tại
Quả báo đều từ nhân
Không phải tự tánh khởi
Cũng không theo thời sinh.
Trời, tự tánh, không nhân
Tự tánh cùng với thời
Do quả có hơn kém
Biết đấy chẳng phải nhân.
Vô minh sinh phiền não
Từ đó khởi các nghiệp
Do nghiệp mở các nẻo
Nay nói chỗ sai biệt.
Tạo các nghiệp bất thiện
Theo nghiệp đọa đường ác
Các chúng sinh tạo tội
Diêm vương thương xót nói.
Sinh, già, bệnh, chết khổ
Bị pháp vua trói bắt
Ngươi thấy Thiên sứ kia
Sao không sinh hiểu biết?
Tuệ, thí, giới thanh tịnh
Điều phục thân, khẩu, ý
Ngươi vì cầu việc gì
Mà không phát nguyện lớn?
Không may gặp bạn ác
Nghe toàn việc phi pháp
Tăng ngã, tham, sân, si
Do đâu khởi nghiệp tịnh?
Ngươi chưa từng tu thiện
Chỉ làm các việc ác
Bất chợt tội báo đến
Nay phải đọa địa ngục.
Lúc đó các ngục tốt
Dắt chúng sinh có tội
Được đến cửa địa ngục
Rùng rợn, lông tóc dựng.
Đẳng hoạt cùng Hắc thằng
Chúng hợp, hai Khiếu hoán
Địa ngục lớn Vô trạch
Lửa dữ luôn thiêu đốt.
Biển đất và ao nhơ
Rừng đao kiếm bén nhọn
Đường đao, cây nhánh kiếm
Ngục Khôi hà, Thiết hoạch.
Người tạo các nghiệp ác
Đọa vào ngục Nê-lê
Nay sẽ nói nghiệp ấy
Tướng khổ báo sai biệt.
Đẳng hoạt chết rồi sống
Trải qua ngàn ức kiếp
Nay nghe kết oán ghét
Do tàn hại lẫn nhau.
Dùng trái đạo hại người
Hai lưỡi chia bạn bè
Gièm pha và nói dối
Chết đọa ngục Hắc thằng.
Mọi hình thức bắt giết
Chết đọa ngục Chúng hợp
Bị các núi nghiền nát
Thân nhừ, máu tủy chảy.
Trị nước không nhân từ
Pháp ép ngặt nhiều điều
Lại bày đủ mọi cách
Các thứ hình độc hại.
Cũng đọa ngục Chúng hợp
Tùy nghiệp chịu khổ báo
Nhào lộn núi băng nhọn
Bị đá, sắt đâm, giã.
Do tội tham, sân, si
Tranh tụng việc đúng sai
Cũng đọa ngục Chúng hợp
Bánh xe sắt cắt thân.
Tự cậy vào quyền thế
Hiếp đáp kẻ cô thân
Cũng đọa ngục Chúng hợp
Cho voi vào giẫm đạp.
Bức bách khắp mọi người
Khiến họ phải kêu than
Chết đọa ngục Khiếu hoán
Toàn thân lửa rực cháy.
Đong cân lừa gạt người
Tâm xấu mà miệng tốt
Nói năng không thành thật
Đọa vào ngục Khiếu hoán.
Ôi ngục Đại khiếu hoán
Người thấy phải rùng mình
Trong đó chịu khổ dữ
Đã vào không trả về.
Phi pháp nói chánh pháp
Biết pháp nói phi pháp
Tà kiến, không nhân quả
Khinh khi các Hiền thánh.
Những hạng người như vậy
Chết đọa ngục Vô trạch.
Ngỗ nghịch với cha mẹ
Sa-môn, Bà-la-môn
Người hiền đều ưu não
Chết đọa ngục nóng bức.
Tâm ác làm đau khổ
Cha mẹ, bậc Hiền thiện
Sa-môn, Bà-la-môn
Chết đọa ngục Đại nhiệt.
Xuất gia tu tịnh hạnh
Lại phạm Luật nghi giới
Hình tướng hủy hoại dần
Chết đọa ngục Nhiệt thổ.
Vượt cấm, bỏ chánh mạng
Tà dối sống nhơ bẩn
Chết vào ao phân nóng
Trùng độc rỉa cốt tủy.
Săn bắn, đốt núi rừng
Làm tổn hại chúng sinh
Chết đọa ngục Hỏa kiếm
Chân tay đứt từng đoạn.
Rập bắt các chúng sinh
Xảo trá, hại mạng sống
Chim quạ, bầy chó đói
Tranh nhau đến ăn thịt.
Pháp gãy cầu chánh pháp
Dạy người làm phi pháp
Chết đi trên dao bén
Đứt chân, cắt xương da.
Làm trùng dài nhiều chân
Tướng mạo giống người nữ
Trói thân, ăn tủy não
Do kia khởi tà dâm.
Xúc chạm thân nữ nhân
Lại nổi lên ham muốn
Bị đuổi đến rừng kiếm
Trở lại bị kiếm đâm.
Bày ra đủ mọi cách
Sát hại loài ở nước
Chết rơi sông Phất khôi
Toàn thân bị tan rã
Ăn nuốt hòn sắt nóng.
Rót đồng sôi vào miệng
Đinh sắt đóng vào thân
Trộm cắp của cải người
Tăng thêm người bất thiện.
Chết rồi đọa địa ngục
Kế đến làm súc sinh
Tội còn đọa ngạ quỷ
Hành bất thiện, sân hận.
Tâm thích làm pháp ác
Thấy người khổ vui thích
Chết làm lính Diêm-la
Đã nói các hành nghiệp.
Người tội nặng vào ngục
Nay nói đến súc sinh
Và nghiệp báo ngạ quỷ
Thân ba, miệng bốn lỗi.
Và ý ba bất thiện
Nghiệp này nếu không tăng
Chết đọa làm súc sinh
Nhiều dục, làm bồ câu.
Chim sẻ, ngỗng, uyên ương
Nghiệp ngu si sinh vào
Làm giòi, kiến, sâu, trùng
Vô trí thích trói đánh.
Quả báo làm voi, ngựa
Hoặc lại làm bò, dê
Hươu, nai hay thú hoang
Sân hận làm rắn độc.
Ong, bọ cạp, trùng dữ
Kiêu mạn, tự cao ngạo
Tâm ác âm thần hại
Chịu báo Hợp-la-bà1.
Và làm cọp, sư tử
Chịu báo ác kiêu ngạo
Heo, chó, lừa, lang, sói
Keo kiệt không bố thí.
Nhiều đố kị, ganh ghét
Tâm buông lung không yên
Chết đọa làm khỉ, vượn
Thô bạo, ít xấu hổ.
Nhiều lời không tiết độ
Tùy nghiệp chịu quả báo
Sau làm loài chim, quạ
Tham lam không biết đủ.
Hai lưỡi lìa bạn bè
Đời sau làm mèo, chồn
Hoặc làm loài beo, gấu
Tu hành rộng bố thí.
Tánh nóng, nhiều giận dữ
Không sống với chánh niệm
Sau làm loài rồng dữ
Rộng tu pháp bố thí.
Nhưng cao ngạo, khinh người
Do nghiệp đó nên sinh
Làm Kim sí điểu mạnh
Cướp của người hiền thiện.
Ăn uống các món ngon
Làm quỷ Phú-đơn-na
Ăn phẩn và thân chết
Khinh khi kẻ ngu kém.
Bệnh tật và nghèo cùng
Đọa làm quỷ Phú-đề
Thường ăn các nhau thai
Nhăn nhó và thô lậu.
Keo kiệt, nhiều tham cầu
Chết làm quỷ nghèo đói
Thân thể đen, xấu xí
Tham keo, không bố thí.
Hoặc thí rồi lại tiếc
Chết làm quỷ Thực thổ
Chỉ ăn đờm, mũi dãi
Không tự tu phước tuệ.
Phá việc bố thí người
Ham tiếc vật ngon ngọt
Thích tập hạnh xấu xa
Ở vào dòng thấp hèn.
Thường ăn thứ bất tịnh
Luôn chờ vật của người
Có tiền không dám xài
Thà bỏ chứ không cho.
Chết làm quỷ đói, giận
Nếu việc người, giấu mình
Hại người cướp của cải
Tội còn đọa ngạ quỷ.
Thường ăn tinh khí người
Thô lỗ não hại người
Nêu xấu người, giấu mình
Lì lợm khó giáo hóa.
Làm quỷ miệng lửa cháy
Ưa tranh tụng người khác
Cất của, luôn sợ hết
Tánh hung bạo, dữ tợn.
Sao làm quỷ ăn trùng
Luôn ăn các nhộng, kiến
Toàn thân đều bị cháy
Cản trở người bố thí.
Có của không dám xả
Đọa làm quỷ thân lớn
Bụng to, cổ lại nhỏ
Không thí không ăn được.
Nhóm họp làm con cháu
Do từ nghiệp duyên này
Sau làm ngạ quỷ nhẹ
Nhân con cháu tu phước.
Nhờ đó mà ăn được
Nếu làm chủ làng xóm
Hiếp đáp, lấy của người
Chết đọa Cưu-bàn-trà.
Ăn uống luôn tùy ý
Nếu giết hại chúng sinh
Lấy thịt để bố thí
Tội còn đọa La-sát.
Thường được thức ăn ngon
Ít giận, ít lo buồn
Thường tu hạnh bố thí
Thân trang nghiêm hoa hương.
Thích tạo các kỹ nhạc
Sau làm Càn-thát-bà
Hầu nhạc cho chư Thiên
Vì lợi, tu bố thí.
Nhiều sân ưa hai lưỡi
Sau đọa Tỳ-xá-xà
Thân luôn luôn hôi thối
Tóc rối, mắt lại đỏ.
Móng nhọn, răng lại dài
Hiếp người, cướp của cải
Rộng làm việc bố thí
Nhưng tâm tánh thô tháo.
Đọa làm quỷ đội nhiều
Sân giận, không thỏa mãn
Thích tu hạnh bố thí
Ham rượu, ưa ca múa.
Sau đọa làm địa thần
Dâng xe cộ cha mẹ
Bố thí cho người thân
Bẩm tánh nhiều keo kiệt.
Làm thần đi trên không
Nhà cửa, xe, thức ăn
Để tu thí, cứu giúp
Sau làm thần hư không.
Thường ở trong cung điện
Tôi đã lược phân biệt
Cõi ngạ quỷ, súc sinh
Nay theo thứ lớp nói.
Quả thiện trong trời, người
Tu tập mọi tịnh hạnh
Sau sinh vào đường thiện
Theo nghiệp, thọ quả báo.
Nay nói đúng như thật
Trời, người, A-tu-la
Người muốn cầu sống lâu
Cơ bản không sát sinh.
Người trí cần nên biết
Thương xót, không giết hại
Ưa tu các công đức
Kiên cố không biến động.
Sinh ra không gặp nạn
Đối với loài chúng sinh
Không đánh đập, trói buộc
Do vậy không phiền não.
Sinh ra thường không bệnh
Chưa từng tu bố thí
Cũng không trộm của người
Sinh ra bị thiếu thốn.
Cần nhiều mà được ít
Rộng rãi tu bố thí
Mà lại cướp của người
Sinh ra thường được của.
Nhưng được rồi lại mất
Không trộm cắp của người
Nhưng lại ít bố thí
Tìm cách được tài lợi.
Chỗ được thường chẳng mất
Không trộm cắp của người
Lại còn rộng bố thí
Sinh ra liền giàu có.
Của cải không bị mất
Dứt khoát tu trai giới
Sinh ra gặp chánh pháp
Mọi người thấy ưa thích.
Tiếng tốt truyền lan xa,
Thân tâm thường an lạc
Hễ đã biết vừa đủ
Yên vui, không ưu não.
Ngay thẳng tu chánh hạnh
Muốn báo ân sinh thành
Tín tâm tu phước nghiệp
Dù sinh ra nơi nào.
Hưởng của cha để lại
Nếu bố thí ăn uống
Sống lâu sắc lực tốt
Tuệ biện tài, nhiều báu.
Không bệnh, tâm an lạc
Thí áo được hổ thẹn
Thần nghi luôn tối thắng
Nhân tướng đều đầy đủ.
Ai thấy cũng vui mừng
Thân thể luôn an ổn
Tâm hợp thường hoan hỷ
Bố thí nhà, được nhà.
Cung điện rất tráng lệ
Của báu chứa đầy kho
Muốn gì được của nấy
Nếu thí giếng, ao tắm.
Và cho nước trong sạch
Đời đời không bị khát
Muốn gì thường tùy ý.
Làm thuyền cầu đưa người.
Thí dép cho người đi
Thường được xe voi, ngựa
Đó là trời trong người
Nếu đem thí vườn, rừng.
Thường được quả thắng diệu
Luôn ở dưới bóng mát
Tâm an, không buồn bực
Ai nấy đều yêu thích.
Quyến thuộc luôn đông đủ
Nếu người thí thuốc thang
Đời sau không bị bệnh
Sống lâu, thường an lạc.
Sắc, lực, tiền của đủ
Vô lượng trăm ngàn đời
Thường không bị bệnh tật
Sau gặp Pháp y vương.
Vĩnh viễn dứt sinh tử
Cất nhà xí trừ nhơ
Sau không bệnh tiện lợi
Thân tâm luôn thanh tịnh.
Người thấy đều hoan hỷ
Do đó lìa các nhơ
Rốt ráo được an lạc.
Nếu được sinh cõi trời.
Hoặc mong cầu danh tiếng
Thù ân và báo đáp
Lo sợ mà bố thí
Gặt quả không thanh tịnh.
Thọ nhận nhiều thô xấu
Tổ tiên luôn bố thí
Con cháu nối nghiệp ấy
Sinh ra nhờ để lại.
Của báu nhiều vô lượng
Khen công đức bố thí
Có của mà không xả
Sinh ra thường nghèo cùng.
Muốn thí nhưng không của.
Khen công đức bố thí
Thương xót luôn cứu giúp
Sinh ra được giàu có.
Không ưa tu phước nghiệp
Thường trao đổi trí tuệ
Nhưng không thích bố thích
Sinh ra rất thông minh.
Nghèo cùng, không tài sản
Chỉ thích hành bố thí
Mà không tu trí tuệ
Sinh ra được nhiều của.
Nhưng ám độn vô trí
Nếu tu tập cả hai
Sinh ra tài, trí đủ
Không tu tập cả hai.
Nhiều kiếp chịu nghèo tối
Bố thí không chánh tín
Đời sau được nhiều của
Nhưng cứ hưởng vật xấu.
Tâm lại luôn tham đắm
Thâm tín hành bố thí
Sinh ra được của báu
Vật dụng đều trang nghiêm.
Tâm luôn luôn an lạc
Khéo biết ruộng phước tốt
Thí với lòng vui kính
Sinh ra được quyến thuộc.
Hòa thuận hưởng an lạc
Tâm luôn khinh bố thí
Ý coi thường cúng dường
Đời sau được nhiều của.
Nhưng không thể dùng được
Khác gì kẻ tầm thường
Mọi người không kính mến
Tâm trọng việc bố thí.
Cung kính tu phước tuệ
Sau được của thù thắng
Dòng họ luôn kính trọng
Bố thí cho thích hợp.
Tâm thường luôn hoan hỷ
Sau được của như ý
Thọ dụng hợp chánh đạo
Nhận của cải đúng lý.
Bố thí bằng trí tuệ
Của báu tự nhiên đến
Được rồi không bị mất
Bố thí không chướng nạn.
Hiểu rõ tu phước tuệ
Cầu ít lại được nhiều
Thường được của hợp thời
Nếu người tu tịnh hạnh.
Xa lìa ái kẻ khác
Sau được vợ hiền lương
Đức hạnh đều đầy đủ
Người tuệ luôn tránh xa.
Chỗ phi thời, phi xứ
Tâm an, thân không lỗi
Đầy đủ pháp trượng phu
Thanh tịnh tu phạm hạnh.
Được Hiền thánh khen ngợi
Thọ thân luôn thuần khiết
Tiếng tăm được vang xa
Được mọi người chiêm ngưỡng.
Chư Thiên đều cúng dường
Nếu người ở đời này
Tránh xa rượu say, loạn
Chí mạnh, không sai lầm.
Nghĩa biện tài không đổi
Nếu người không vọng ngữ
Thành thật không dối gạt
Đời sau thân đầy đủ.
Không nhiễm tiếng xấu xa
Nếu người không hai lưỡi
Tìm cách khéo giải hòa
Sau làm người cao quý.
Quyến thuộc không bị hoại
Nếu người không ác khẩu
Nói hay đẹp lòng người
Thường nghe tiếng thanh tịnh.
Tuyên dương pháp thắng diệu
Nếu người ở đời này.
Lìa xa lời vô nghĩa
Thành thật và đúng thời
Biết xét lời lợi ích
Đời sau nói luôn đúng.
Người nghe luôn tin tưởng
Nếu không tham của người
Chưa từng khởi mong cầu
Sinh ra tâm an lạc.
Thường được của chư Thiên
Nếu không khởi sân hận
Đánh trói hay bức não
Tâm thường tu từ, nhẫn.
Sau sinh lên Phạm thiên
Nếu người ở đời này
Thân tín đủ chánh kiến
Luôn nói lời chân thật.
Thân gần Thiện tri thức
Sau sinh lên cõi trời,
Tuệ quang hơn nhật nguyệt
Như trên đã diễn nói.
Vô lượng nghiệp thanh tịnh
Theo nghiệp mà thọ sinh
Các quả báo thế gian
Nếu muốn cầu lợi lớn.
Tiếng tăm, sinh cõi trời
Không thường cầu kiên cố
Chỉ siêng tu cội đức
Tạo nghiệp tịnh, bất tịnh.
Theo đấy mà thọ quả
Nếu sinh trong cõi người
Chịu đủ quả tốt xấu
Thơ ấu rồi tráng niên.
Trung niên đến già suy
Đều tùy theo duyên gốc
Thay nhau chịu khổ vui
Các nghiệp tạo đã tăng.
Chịu nghiệp theo thứ lớp
Tuy nghiệp không tăng trưởng
Nhưng quả không thể tránh
Nếu người thí không thường.
Nửa chừng chịu nghèo thiếu
Nếu thường tu bố thí
Hưởng giàu có đến cùng
Nếu người nhiều sân giận.
Đời sau chịu xấu xí
Thương xót không giận giữ
Thọ thân luôn đoan chánh
Nếu người không tu tuệ.
Đời sau chịu si ám.
Trí tuệ thêm đa văn
Minh triết gặp Hiền thánh
Nếu điều phục kiêu mạn.
Được sinh dòng tôn quý
Ngu si lại cao ngạo
Thường sinh lòng ti tiện
Dua nịnh, thân luồng cúi.
Nói bậy, hình lùn xấu
Thấy Phật tâm không vui
Sinh ra bị ngu xuẩn
Câm, ngọng, không nói được.
Mắt đui không thấy gì
Bậc tôn trưởng thiện hữu
Dạy với lòng Từ bi
Bỏ đi, không chịu nghe.
Đời sau chịu ngu điếc
Tắm rửa bậc có đức
Cúng dường hương hoa quý
Người này khi thọ sinh.
Thân tướng đều đẹp đẽ
Da thịt rất mềm mại
Sạch như luyện vàng ròng
Dơ không làm nhiễm được.
Tà hạnh, phạm phi xứ
Sát hại các chúng sinh
Do đó chịu hoạn thiến
Nếu người ở đời này.
Tâm ái dục hừng phát
Thân, miệng và các căn
Tập điệu bộ người nữ
Đời sau chịu thân nữ.
Nhiều dục, không thông minh
Nếu người thí đèn đuốc
Diễn nói đạo thanh tịnh
Chỉ đường cho người mê.
Bình đẳng nhìn chúng sinh
Sau được mắt thanh tịnh
Sáng suốt không chướng ngại
Yêu mến nhìn chúng sinh.
Thương xót người nghèo bệnh
Sau được nhiều con cháu
Như trăng giữa các sao
Mẹ hiền nuôi con trẻ.
Trì trai, tu giới tịnh
Mang thai được người mến
Tất cả đều không phạm
Nhờ vào nghiệp tịnh này.
Sau được nhiều gái đẹp
Vây quanh tự vui vẻ
Cũng như trời Đế Thích
Cung kính lễ cha mẹ.
Kính trọng bậc Tôn trưởng
Đời sau luôn cao quý
Thân thể rất mềm mại
Nếu người ở đời này.
Hành trì luật bền vững
Sau được của bất động
Cũng như Tuyết sơn vương
Nếu người ở đời này.
Không vi phạm phép tắc
Nếu người cầu, không cầu
Bình đẳng thí đầy đủ
Đời sau được tướng tốt.
Xe sư tử đẹp đẽ
Của đầy đủ vô tận
Châu báu như cồn biển
Thân, miệng, ý thanh tịnh.
Còn lại tu bố thí
Tâm không ghét ai cả
Của mình không giữ gìn
Do nghiệp quả báo ấy.
Sau sinh Uất-đơn-việt
Nếu người thích danh tiếng
Và cầu sinh chư Thiên
Nương học bậc thầy giỏi.
Thân, miệng, ý thanh tịnh
Nếu có các của cải
Càng yêu thích giữ gìn
Do nơi nghiệp duyên ấy.
Sau sinh nhà Tứ vương
Nếu người ở đời này
Chí vững không theo ai
Dù gặp nhiều dối trá.
Vẫn tu các pháp thiện
Thích xem người tranh tụng
Lại ưa tu bố thí
Do nơi nghiệp duyên này.
Sao làm A-tu-la
Hiếu thuận và cúng dường
Cha mẹ, bậc Tôn trưởng
Nhẫn nhục, ít sân hận.
Không thích xem tranh tụng
Do nơi nghiệp duyên này
Sau sinh trời Đao-lợi
Chính mình không tranh chấp.
Không xem người khác tranh
Siêng năng tu pháp thiện
Sau làm Dạ-ma thiên
Khéo quán sát thân mình.
Cần học tập, đa văn
Chuyên tinh suy nghĩ nghĩa
Thích tu công đức tịnh
Do nơi nghiệp duyên này.
Sau sinh trời Đâu-suất
Tu bố thí thù thắng
Vui tụng các kinh điển
Phương tiện, tu pháp lành.
Tự lực không tha lực
Do siêng năng tinh tấn
Sau sinh trời Hóa lạc
Tu bố thí thù thắng.
Khéo thâu giữ các căn
Siêng năng, không thoái chuyển
Vui công đức người khác
Do nơi nghiệp duyên này.
Sau sinh trời Tha hóa
Tránh xa dục thiêu đốt
Tu tập bốn phạm hạnh
Đạt ly sinh hỷ lạc.
Chuyển thân sinh Phạm cung
Lại lìa tâm giác quán
Cũng vượt ly sinh hỷ
Đến định sinh hỷ lạc.
Sinh cõi trời Quang âm
Lìa định sinh Hỷ lạc
Toàn bộ kết hợp lạc
Xả niệm Tam-ma-đề.
Sinh lên trời Biến tịnh,
Thoát khỏi cả khổ vui
Và không khổ, không vui
Xả và niệm thanh tịnh.
Sinh lên trời Quảng quả
Giác tri lìa lỗi tưởng
Nhàm chán năm thứ hữu
Đắm vướng trời Vô tưởng.
Nên sinh vào cõi ấy
Thế gian và vô lậu
Tu tập các thiền định
Sức thiền định chánh thọ
Sinh trời Ngũ tịnh cư.
Tu tập đạt trung phẩm
Trời Vô phiền, Vô nhiệt
Tu tập ba phẩm trên
Kế sinh trời Tam tịnh.
Thứ lớp trên như vậy
Cho đến Sắc cứu cánh
Nương sắc, tưởng vô thường
Vượt khỏi vô lượng không.
Tiếp quán vô lượng thức
Kế đến Vô sở hữu
Lìa hẳn Vô sở hữu
Mới đến Phi phi tưởng.
Tôi đã nói sinh tử
Và quả báo các cõi
Đối với nghiệp, quả báo
Người tuệ nên quán xét.
Siêng tu nghiệp thanh tịnh
Lìa bệnh khổ, thọ vui
Đã nói các sinh tử
Mọi nghiệp báo sai biệt.
Không do trời Tự tại
Cũng không tự nhiên có
Không thời, phi vô nhân
Chính do khởi phiền não.
Quán kia có vô thường
Người tuệ không tham đắm
Nên thoát khỏi trói buộc
Nhất định đến an ổn.

 

Print Friendly, PDF & Email

CHÚ THÍCH

  1. Loại thú có tám chân