Bồ tát đạo qua cái nhìn của một bộ kinh Đại thừa
Kinh Nghi Vấn của Trưởng Giả Úc Già
(The Bodhisattva Path according to The Inquiry of Ugra – Ugraparipṛcchā, a Mahayana sutra)

Jan Nattier hợp dịch từ các bản
Hán, Tạng và Sankrit sang Anh văn
Thích Pháp Chánh dịch sang Việt văn

 

Kinh Nghi Vấn của Trưởng giả Úc Già