PHẬT THUYẾT HIỀN GIẢ NGŨ PHƯỚC ĐỨC KINH

Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Bạch Pháp Tổ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nghe như vầy:

Một thời, Phật ở tại khu vườn rừng Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. Phật bảo các Tỳ-kheo:

–Khi Hiền giả thuyết pháp có năm phước đức:

  1. Người đó sinh ra được trường thọ, đó là phước đức thứ nhất.
  2. Người đó sinh ra được giàu có, rất nhiều châu báu, của cải. Đó là phước đức thứ hai.
  3. Người đó sinh ra được đẹp đẽ, không ai sánh bằng, đó là phước đức thứ ba.
  4. Người đó sinh ra được tiếng tốt vang xa. Đó là phước đức thứ tư.
  5. Người đó sinh ra thông minh, đại trí. Đó là phước đức thứ năm.

Do nhân gì ở đời sau, người thuyết pháp được trường thọ? Do đời trước, khi thuyết pháp lời nói đầu, giữa, cuối đều thiện, văn nghĩa hoàn hảo, hướng về vô vi. Người ưa sát sinh nghe pháp liền từ bỏ không sát sinh. Nhờ đấy nên được trường thọ.

Do nhân gì ở đời sau người thuyết pháp được giàu có, nhiều của cải, châu báu? Do đời trước, khi thuyết pháp lời nói đầu, giữa, cuối đều thiện, văn nghĩa hoàn bị, hướng về vô vi. Người trộm cắp nghe kinh thì từ bỏ, không trộm cắp, lại hay bố thí. Nhờ đấy nên được giàu có lớn.

Do nhân gì ở đời sau, người thuyết pháp được đẹp đẽ, không ai sánh bằng? Do đời trước, khi thuyết pháp, lời nói đầu, giữa, cuối đều thiện, văn nghĩa hoàn hảo, hướng về vô vi, làm cho người nghe pháp được hòa khí an vui, dung mạo tươi tắn, phát sinh trong sáng, nhờ đấy nên được đẹp đẽ.

Do nhân gì ở đời sau, người thuyết pháp được tiếng tốt vang xa? Do đời trước, khi thuyết pháp, lời nói đầu, giữa, cuối đều thiện, văn nghĩa hoàn hảo, hướng về vô vi, làm cho người nghe pháp kính Phật, kính Pháp, kính Tỳ-kheo Tăng. Do đấy nên được tiếng tốt.

Do nhân gì ở đời sau, người thuyết pháp được thông minh, đại trí? Do nhờ đời trước, khi thuyết pháp, lời nói đầu, giữa, cuối đều thiện, văn nghĩa hoàn hảo, hướng về vô vi, làm cho người nghe pháp hiểu rõ về diệu tuệ, nhờ đấy nên được thông minh, đại trí.

Đây là năm pháp người thuyết kinh được phước đức.

Các Tỳ-kheo nghe kinh, đều hoan hỷ, đến trước Phật đảnh lễ.

 

Print Friendly, PDF & Email