SỐ 159
KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH TÂM ĐỊA QUÁN
Hán dịch:  Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Bát-nhã, người nước Kế tân
Việt dịch:  Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh


Xin chân thành cám ơn Phật tử Nguyễn Hoàng đã dò chính tả bộ Kinh này.

Print Friendly, PDF & Email