SO SÁNH CÔNG ĐỨC CỦA TRÀNG HẠT
TRONG MẠN THÙ THẤT LỢI CHÚ TẠN

Việt dịch: Huyền Thanh

 

0787