Kinh Bồ Tát Thọ Trai

Kinh Bồ Tát Thọ Trai
Bộ Luật, Đại Tạng Kinh Chữ Việt, Luật, Luật Bồ Tát, Luật Tạng Kinh, Tạng Luật

KINH BỒ TÁT THỌ TRAI
Hán dịch: Cư sĩ Nhiếp Đạo Chơn đời Tây Tấn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

Pháp Bồ-tát thọ trai có dạy: Tỳ-kheo tự quay về nương tựa Phật, tự quay về nương tựa Pháp, tự quay về nương tựa Tỳ-kheo Tăng; người đó, nếu thân đã làm ác, miệng đã nói lời thô ác, ý đã nghĩ điều xấu ác, thì hôm nay đã diệt trừ. Người ấy, đã bao nhiêu ngày đêm, thọ trì giới Bồ-tát tự mình quay về với Bồ-tát, như sáu vạn Bồ-tát trước đều giữ gìn đúng giới luật: Ta là Bồ-tát, trước tiên là thực hành như Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi, Hoàn Na Cưu Lâu, A Vu Đà Đàm, Vô Ca Di Lặc. A Duy Lâu Thi Lợi, Sa Môn Đà Lâu Đàn Na La Thủ Lăng và Bồ-tát Đà Túc Mạng đều đã giữ gìn giới luật trước kia. Ta là Bồ-tát, giữ gìn trai pháp của Bồ-tát, nếu Ta phân đàn bố thí sẽ được Bố thí Ba-la-mật. Ta thọ trì biệt giải thoát, thì sẽ được Tinh tấn Ba-la-mật. Nhất tâm ngồi thiền thì sẽ được Thiền định Ba-la-mật. Nếu ta thuyết giải kinh thì sẽ đạt được Bát nhã Ba-la-mật, gọi là Âu hòa Câu xá la tức phương tiện thắng trí, từ đó, mà đạt được Đại Bát nhã Ba-la-mật. Nhờ đó, khi nhớ nghĩ đến người ở trong địa ngục, người ở trong ngạ quỉ hay người ở trong súc sanh đều khiến cho chúng được thoát khỏi, được sanh làm người. Từ phân đàn bố thí, sẽ được đến cõi Cực-lạc của đức Phật A-di-đà, chứng được tam muội. Đây là pháp thọ trì giới luật (thọ trai) của Bồ-tát.

Đức Phật bảo Tôn giả Tu-bồ-đề: Bồ-tát có mười điều nhớ nghĩ, phải nên giữ gìn. Mười điều là: Phải nhớ nghĩ đến chư Phật đời quá khứ, đây là pháp của Bồ-tát. Phải nhớ nghĩ đến chư Phật ở đời đương lai, đây là pháp của Bồ-tát. Phải nhớ nghĩ đến chư Phật hiện tại ở khắp mười phương, đây là pháp của Bồ-tát. Phải nhớ nghĩ về Giới Ba-la-mật để hành trì giới, đây là pháp của Bồ-tát. Phải nhớ nghĩ Thiền Ba-la-mật, đây là pháp của Bồ-tát. Phải nhớ nghĩ về Âu hòa Câu xá la đây là pháp của Bồ-tát. Phải nhớ nghĩ đến Bát nhã Ba-la-mật, đây là pháp của Bồ-tát. Phải nhớ nghĩ tới Tam muội Thiền định có sáu vạn vị Bồ-tát ở chỗ đức Phật A-di-đà, đây là pháp của Bồ-tát. Phải nhớ nghĩ đến các vị Hòa thượng, A-xà-lê ở quá, hiện, vị lai, đây là pháp của Bồ-tát. Nếu ai phát tâm mong cầu đạo Bồ-tát, thì hằng ngày thiền định, nên tư duy về mười điều này, không nghĩ đến những việc xấu ác. Bồ-tát thường gìn giữ mười giới. Thứ nhất: Bồ-tát trì giới hằng ngày không được xoa ướp hương, hoa, phấn, son lên mình. Thứ hai: Bồ-tát trì giới, hằng ngày không được ca múa, đàn hát để làm vui đùa. Thứ ba: Bồ-tát trì giới hằng ngày không được nằm giường cao. Thứ tư: Bồ-tát trì giới hằng ngày không được ăn trước và sau giờ ngọ. Thứ năm: Bồ-tát trì giới hằng ngày không được cất giữ dao, tiền, vàng bạc các vật quí giá. Thứ sáu: Bồ-tát trì giới hằng ngày không được cỡi xe ngựa, xe bò. Thứ bảy: Bồ-tát trì giới hằng ngày không được đánh đập trẻ con nô bộc, tỳ thiếp hay súc sanh. Thứ tám: Bồ-tát đều giữ gìn những giới này, từ phân đàn bố thí mà được phước đức. Ta là Bồ-tát, như ta nhớ nghĩ đến người trong địa ngục, và trong ngạ quỷ hay trong loài súc sanh, khiến cho họ được giải thoát, sanh làm người; từ phân đàn bố thí sẽ đến cõi Cực-lạc của đức Phật A-di-đà, chứng được tam muội. Đây là Bồ-tát hiêủ rõ trai pháp. Bồ-tát từ chỗ sáng đến tối, chấp tay trước Phật thưa: Hôm nay, tất cả mười phương, mọi người đều giữ gìn trai giới Bồ-tát, sẽ giúp thêm cho con vô lượng an lạc. Hôm nay, có mọi người trì giới, nên giúp thêm cho con vô lượng an lạc. Hôm nay, có người trì nhẫn nhục, nhớ nghĩ đến mọi người trong thiên hạ nên làm cho con tăng thêm an lạc. Hôm nay, có người trì tinh tấn làm cho con tăng thêm an lạc. Hôm nay, có người trí tuệ thuyết giảng kinh pháp, làm cho con được tăng thêm an lạc. Trì giới là khuyến khích bố thí, tăng thêm sự vui vẻ phước đức, ban cho người và chẳng phải người khắp mười phương. Bồ-tát đến nơi khổ đau, nguy hiểm để làm cho họ được phước đức, giải thoát hết sầu khổ, được sanh làm người, an ổn, sung sướng, giàu có vô cùng. Bồ-tát trì giới hằng ngày không được gặp cảnh mà từ bỏ. Thứ chín: Bồ-tát hằng ngày trì giới, thì không được ăn hết thức ăn trong bình bát. Thứ mười: Bồ-tát hằng ngày trì giới, thì không được xúc chạm, nói cười, cùng ở chỗ vắng với người nữ. Người nữ cũng vậy.

Đây là mười giới không được phạm, không dạy người khác phạm cũng không được khuyến khích người khác phạm. Bồ-tát hiểu rõ trai pháp, nên xướng: Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tỳ-kheo Tăng, con giữ gìn giới Bồ-tát bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, đều từ phân đàn Bố thí để được Bố thí Ba-la-mật, con trì giới để được Trì giới Bala-mật. Con nhớ nghĩ mọi người khắp mười phương, khiến họ được an ổn để được Nhẫn nhục Ba-la-mật. Con thọ biệt giải thoát để được Tinh tấn Ba-la-mật. Con ngồi thiền để được Thiền định Ba-la-mật; đây là phương tiện thắng trí; như Đại Bát nhã Ba-la-mật, như trai pháp của chư Bồ-tát, sáu vạn Bồ-tát. Mỗi ngày đêm, chia ba thời: Ngồi thiền, tụng kinh, nằm nghỉ. Đây là pháp trai thường ngày của Bồ-tát. Nếu lãnh thọ vào ngày mười bốn tháng giêng, thì giải giới vào ngày mười bảy (cùng tháng). Nếu lãnh thọ ngày mồng tám tháng tư, thì giải giới ngày mười lăm. Nếu lãnh thọ ngày mồng một tháng bảy, thì giải giới vào ngày mười sáu. Nếu lãnh thọ vào ngày mười bốn tháng chín, thì giải giới vào ngày mười sáu. Đó là số ngày trai giới của Bồ-tát.

Đảnh lễ đức Phật A-di-đà Chánh Biến Tri ở phương Tây, Bồ-tát Độ Lâu Hoàn Ma Ha Na Bát, đã diệt trừ ba độc, được vãng sanh đến cõi Phật.

Cõi Thế tôn thanh tịnh
An ổn ở Phương Tây
Con muốn được đảnh lễ
Phụng sự đấng Vô thuợng.
Thánh trí đạt thần thông
Thấy rõ tâm tình con
Con quay về chư vị
Trăm kiếp không điên đảo.

 

Bài Viết Liên Quan

Luật, Luật Thanh Văn

Giới Luật Tỳ Kheo

Thính giới công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng

1435

Thập Luật Tụng Quyển 54

THẬP LUẬT TỤNGHán dịch: Hậu Tần Phất Nhược Đa La cộng La Thập dịchViệt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng KinhHội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản   QUYỂN 54 ƯU BA LY VẤN PHÁP (Tiếp Theo) 10. Hỏi Về...
1421

Luật Di Sa Tắc Bộ Hòa Hê Ngũ Phần Quyển 23

LUẬT DI SA TẮC BỘ HÒA HÊ NGŨ PHẦN Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam tạng Phật Đà Thập người nước Kế Tân, cùng Trúc Đạo Sinh Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   QUYỂN 23   Phần 4: NÓI VỀ PHÁP DIỆT...
1451

Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Tạp Sự Quyển 06

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THIẾT HỮU BỘ TỲ NẠI DA TẠP SỰ Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh đời Đường - TQ Việt dịch: Ban phiên dịch chùa Pháp Bảo, HT Thích Tịnh Hạnh giám tu - năm 2005 Hiệu đính và nhuận...
Nghi Thức Truyền Giới -TDM

18. Nghi Thức Truyền Giới Bát Quan Trai

Thính giới công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Giới Đàn Tăng

49. Phép gởi dục

Thính giới công đức thù thắng hạnh
Vô biên thắng phước giai hồi hướng