Kinh Bồ Tát nhận ăn chay
(Bồ Tát Thụ Trai Kinh)
Hán dịch: Tây Tấn Cư Sĩ Niếp Đạo Chân
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 10/2014

 

Kinh Bồ Tát nhận ăn chay

Bồ Tát nhận Pháp ăn chay nói rằng : Con tự Trở về nương theo Phật, tự Trở về nương theo Pháp, tự Trở về nương theo Tì Kheo Tăng.

Thân Con làm ác. Miệng do nói ác. Ý do nhớ ác. Nay đã trừ bỏ. Con bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm nhận ăn chay của Bồ Tát, tự Trở về nương theo Bồ Tát. Sáu vạn Bồ Tát như ở trên đều giữ ăn chay đó. Con là Bồ Tát.

Như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm trước. Sa Môn Hoàn Na Cưu Lâu A Vu Đà Đàm Vô Ca Di Lặc A Duy Lâu Thi Lợi. Bồ Tát Đà Lâu Đàn Na La Thủ Lăng và Đà Tú Mệnh nhận ăn chay. Con là Bồ Tát. Giữ ăn chay của Bồ Tát.

Nếu Con phận Bố thí làm Bố thí đang được Pháp Bố thí tới Niết Bàn. Như Con nhận quấn khác đang được chỉ bắt lấy Pháp tới Niết Bàn. Nhất tâm ngồi Thiền đang được Pháp Thiền tới Niết Bàn. Như Con nói Kinh đang được Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn. Đó là Ẩu Hòa Câu Xá La. Từ đó được Pháp Trí tuệ lớn tới Niết Bàn.

Như nghĩ nhớ người trong bùn đất, người trong nhờ leo quấn, người trong Súc sinh. Giúp cho được Giải thoát sinh ra làm người. Theo phận Bố thí làm Bố thí đó. Đang tới Tu Ma Đề Câu Lâu Đàn ở trước A Di Đà Phật. Nhận được Thiền Tam muội. Đó là Bồ Tát nhận lấy Pháp ăn chay.

Phật bảo Tu Bồ Đề. Bồ Tát có mười nghĩ nhớ đang giúp đỡ. Thế nào là mười nghĩ nhớ.

Đang nghĩ nhớ Phật Quá khứ. Đó là Pháp Bồ Tát.

Đang nghĩ nhớ Phật Tương lai. Đó là Pháp Bồ Tát.

Đang nghĩ nhớ tất cả Phật Hiện tại mười phương. Đó là Pháp Bồ Tát.

Đang nghĩ nhớ giữ Giới, Pháp giữ Giới tới Niết Bàn. Đó là Pháp Bồ Tát.

Đang nghĩ nhớ Pháp Thiền tới Niết Bàn. Đó là Pháp Bồ Tát.

Đang nghĩ nhớ Ẩu Hòa Câu Xá La. Đó là Pháp Bồ Tát.

Đang nghĩ nhớ Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn. Đó là Pháp Bồ Tát.

Đang nghĩ nhớ sáu vạn Bồ Tát trong Tam muội Thiền ở nơi ở của A Di Đà Phật. Đó là Pháp Bồ Tát.

Đang nghĩ nhớ Hòa thượng ngoài Đạo A Xà Lê thời Quá khứ Tương lai nay Hiện tại. Đó là Pháp Bồ Tát.

Nếu có phát ý cầu Thiền của Đạo Bồ Tát. Nay đang suy nghĩ làm mười việc đó. Không nghĩ nhớ làm hạnh ô uế. Ngày ăn chay của Bồ Tát có mười Giới hạnh.

Thứ nhất là : Ngày ăn chay của Bồ Tát không được bôi hương hoa son phấn.

Thứ hai là : Ngày ăn chay của Bồ Tát không được ca múa đánh trống kĩ nhạc trang sức.

Thứ ba là : Ngày ăn chay của Bồ Tát không được nằm trên giường cao.

Thứ tư là : Ngày ăn chay của Bồ Tát sau qua giữa ngày không được trở lại ăn.

Thứ năm là : Ngày ăn chay của Bồ Tát không được giữ tiền dao, vàng bạc châu báu.

Thứ sáu là : Ngày ăn chay của Bồ Tát không ngồi trên xe, trâu ngựa.

Thứ bảy là : Ngày ăn chay của Bồ Tát không được đánh Trẻ con, Người làm, Súc vật.

Thứ tám là : Ngày ăn chay của Bồ Tát theo phận Bố thí làm Bố thí được Phúc. Con là Bồ Tát.

Như Con nghĩ nhớ người ở trong bùn đất, người ở trong nhờ leo quấn, người ở trong Súc sinh. Giúp cho được Giải thoát sinh ra làm người. Theo phận Bố thí làm Bố thí đó. Đang tới Tu Ha Ma Trì Câu Lâu Đàn ở trước A Di Đà Phật. Nhận lấy được Thiền Tam muội.

Đó là Bồ Tát hiểu Pháp ăn chay.

Ngày ăn chay của Bồ Tát khi đi ngồi ở trước Phật bắt chéo ngón hai bàn tay nói rằng :

Hôm nay tất cả mười phương nếu có người ăn chay giữ Giới hạnh. Con giúp vô lượng yên ổn. Hôm nay nếu có người giữ Giới hạnh. Con giúp vô lượng yên ổn. Hôm nay nếu có người Nhẫn nhịn. Nghĩ nhớ nhân dân Thiên hạ. Con giúp vô lượng yên ổn. Hôm nay nếu có người Tinh tiến. Con giúp vô lượng yên ổn. Hôm nay nếu có người Trí tuệ nói Kinh. Con giúp vô lượng yên ổn. Giữ lấy thay cho khuyên trợ giúp đó, vui mừng làm Phúc. Cùng với tất cả người, không phải người mười phương trở về dựa vào giòng chảy. Chúng sinh Có tình khắp nơi siêng khổ nơi ách nạn. Đều giúp cho được Phúc. Giải thoát lo buồn sinh ra làm người. Yên ổn phú quý vui sướng vô cùng. Đó là ngày ăn chay của Bồ Tát. Không được quét bỏ thấy.

Thứ chín là : Ngày ăn chay của Bồ Tát không được hết thức ăn trong bát.

Thứ mười là : Ngày ăn chay của Bồ Tát không được với hình tướng người nữ cười đùa cùng ngồi một chiếu. Người nữ cũng như thế.

Đó là mười Giới hạnh. Không được vi phạm, không được dạy người vi phạm. Cũng không được khuyên miễn người vi phạm.

Bồ Tát hiểu Pháp ăn chay nói rằng : Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tì Kheo Tăng.

Con bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm giữ ăn chay của Bồ Tát. Theo phận Bố thí làm Bố thí đang được Pháp Bố thí tới Niết Bàn. Như Con giữ Giới hạnh đang được Pháp giữ Giới tới Niết Bàn. Như Con nghĩ nhớ người Thiên hạ mười phương, giúp cho được yên ổn. Đang được Pháp Nhẫn nhịn tới Niết Bàn. Như Con nhận lấy quấn khác đang được chỉ bắt lấy Pháp tới Niết Bàn. Như Con ngồi Thiền đang được Pháp Thiền tới Niết Bàn.

Đó là Ẩu Hòa Câu Xá La. Như Pháp Trí tuệ lớn tới Niết Bàn. Như sáu vạn ăn chay Pháp Bồ Tát của các Bồ Tát.

Ngày đêm một phần Thiền, một phần đọc Kinh, một phần nằm. Đó là Pháp ngày ăn chay của Bồ Tát.

Ngày mười bốn tháng giêng nhận lấy ngày mười bảy buông ra. Ngày mồng tám tháng tư nhận lấy ngày mười lăm buông ra. Ngày mồng một tháng bảy nhận lấy ngày mười sáu buông ra. Ngày mười bốn tháng chín nhận lấy ngày mười sáu buông ra. Có số ngày ăn chay bên trên.

Mệnh Trở về A Di Đà Tam Da Tam Phật Đàn ở phương Tây. Bồ Tát Cáp Lâu Tuyên Ma Ha Na Bát. Tiêu trừ ba Độc : Tham muốn, thù hận ngu si, tới sinh Nước  tôn kính.

Thanh tịnh kính Nước Thần. Yên ổn ở phương Tây.

Nguyện được mệnh tự về. Kính việc Bình Đẳng nhất.

Thánh Thần thông rõ Trí. Chiếu thấy tâm tình Con.

Tự về các giúp lớn. Trăm Kiếp không nghiêng động.

 

Kinh Bồ Tát nhận ăn chay.