SỰ SƯ PHÁP NGŨ THẬP TỤNG
Mã Minh Bồ tát soạn tập
Hán dịch: Nhật Xứng
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nương các kinh luật, Bí mật giáo
Lược rút phép tắc hầu hạ thầy
Nghe rồi vui vẻ phát tịnh tâm
Sẽ được Trí Kim Cang, Như-lai
Nếu đối thầy Quán đảnh
Ba thời kính lễ hầu
Tức tự thân cúng dường
Mười phương các Như Lai
Khởi kính tâm tối thượng
Chắp tay mà cầm hoa
Rãi cùng đạo tràng kia
Đầu mặt tiếp chân lễ
Thầy kia hoặc tại gia
Hoặc mới thọ Cụ giới
Đặt kinh tượng trước mặt
Liền dứt các nghi chê
Hoặc đệ tử xuất gia
Thường tịnh tâm hầu hạ
Đang ngồi phải dậy rước
Chỉ trừ chí thành lễ
Thầy kia và đệ tử
Phải luôn xét thân nầy
Nếu không trước quán sát
Cùng mắc tội vượt pháp
Nếu nóng giận, không từ
Tham ái, nhiều tán loạn
Ngạo mạn ỷ dòng họ
Dùng tuệ nên chọn lựa
Đủ Giới, Nhẫn, Bi, Trí
Tôn trọng không dối nịnh
Rõ nghi phạm bí mật
Thông suốt các luận nghị
Khéo đạt tướng chơn ngôn
Sự nghiệp Mạn-noa-la
Chứng hợp mười Chơn Như
Các căn đều thanh tịnh
Nếu người cầu pháp kia
Sanh chê khinh với thầy
Là chê các Như Lai
Thường bị các khổ não
Do ngu si tăng thượng
Phải gặt lấy hiện báo
Bị sao xấu chiếu mạng
Bệnh nặng cùng trói buộc
Bị phép vua bức bách
Và rắn độc cắn hại
Giặc thù, nạn nước lửa
Phi nhơn được tiện lợi
Tần-na-dạ-ca kia
Thường tạo các chướng ngại
Từ đây mà mạng chung
Liền đoạ vào ác thú
Chớ khiến A-xà-lê
Sanh chút lòng phiền não
Vô trí trái nghịch nhau
Quyết vào ngục A-Tỳ
Chịu các loại khổ não
Nói ra thật đáng sợ
Do chê A-xà-lê
Trong đây thường dừng ở
Vị A-xà-lê kia
Hoằng trì tạng Chánh pháp
Cho nên phải nhất tâm
Luôn chớ sanh khinh chê
Thường đối A-xà-lê
Phụng thờ và cúng dường
Phát sanh tâm tôn trọng
Liền dứt trừ chướng não
Lại ở nơi chỗ thầy
Vui hành hạnh hỷ xả
Không cầu nơi thân mình
Huống gì nơi tài vật?
Trong vô lượng ức kiếp
Dõng mãnh siêng tu tập
Nay mới chứng Bồ đề
Khổ này thật hy hữu
Khéo giữ nguyện sâu này
Cúng dường các Như-lai
Cung kính A-xà-lê
Bằng với hết thảy Phật
Nếu nơi vật mình có
Các trân báu tối thượng
Cầu Bồ đề không tận
Thành tâm mà phụng hiến
Cúng Phật, A-xà-lê
Niệm niệm thường thêm lớn
Là phước điền tối thắng
Mau chứng quả Bồ-đề
Người cầu pháp như thế
Đủ công đức Giới, Nhẫn
Với thầy không hư dối
Sẽ được trí Kim-cang
Nếu chân đạp ảnh thầy
Mắc tội như phá tháp
Với vật dụng ngồi nằm
Cỡi ngựa tội quá chân
Nếu được thầy dạy bảo
Vui vẻ nên nghe thọ
Tự mình hoặc không thể
Thì lời khéo thưa thỉnh
Do vì y chỉ Thầy
Chỗ làm đều thành tựu
Hiện vui và sanh Thiên
Sao dám trái mệnh Thầy
Giữ gìn tài vật Thầy
Như giữ thân mạng mình
Nơi kia làm người hầu
Như thân thường phụng kính
Không nên ở trước Thầy
Đội nón và cỡi xe
Nhón gót, tay chống nạnh
Hoặc an nhiên ngồi nằm
Hoặc do sự duyên ngồi
Chớ duỗi cả hai chân
Thường đầy đủ uy nghi
Thầy dậy, mau phải dậy
Nếu ở chỗ kinh hành
Không nên tuỳ cất bước
Kính cẩn đứng một bên
Không khạc nhổ đàm dãi
Cũng chớ ở trước Thầy
Cùng nói chuyện riêng tư
Nói cười người bên cạnh
Ca múa cùng hát xướng
Hoặc khiến ngồi hoặc đứng
Thảy từ tốn lễ kính
Hoặc trong đường hiểm nạn
Thưa xin làm dẫn đường
Lại không nên ở trước
Thân hiện tướng mỏi mệt
Bẻ lóng tay phát tiếng
Dựa cột cùng tường vách
Hoặc giặt áo, rửa chân
Cùng các việc tắm gội
Trước phải thưa Thầy biết
Hành sự không để thấy
Hoặc đối với tên Thầy
Không nên thường gọi lên
Ví có người hỏi đến
Chỉ nên nói một chữ
Thầy hoặc khiến làm việc
Phải dò ý sai sử
Nơi việc làm của Thầy
Nhớ giữ thường không quên
Hoặc cười, ho há miệng
Phải lấy tay che miệng
Hoặc có việc trình thưa
Phải cúi mình nhỏ tiếng
Hoặc người nữ tại gia
Tịnh tâm đến nghe pháp
Chắp tay đủ uy nghi
Chăm nhìn vào mặt Thầy
Nghe rồi phải vâng giữ
Lìa bỏ tâm kiêu mạn
Như mới về nhà chồng
Cúi mặt lòng e thẹn
Thầy đủ thân đoan nghiêm
Không sanh lòng yêu thích
Với thiện không tương ưng
Đều tư duy xa lìa
Thường kính ngưỡng đức Thầy
Không nên tìm lỗi nhỏ
Tuỳ thuận, được thành tựu
Tìm lỗi, tổn hại mình
Nói pháp độ đệ tử
Mạn-noa-la-hộ-ma
Cùng Thầy ở thành, ấp
Không bảo chớ nên làm
Hoặc nói pháp đã đạt
Được tịnh thí tài vật
Thảy đều dâng cho Thầy
Tùy được mà sử dụng
Đồng học cùng pháp duệ
Chớ nhận làm đệ tử
Cũng không ở trước Thầy
Nhận hầu hạ, kính lễ
Hoặc dâng Thầy đồ vật
Dùng hai tay dâng hiến
Hoặc Thầy cho đồ vật
Phải cung kính đảnh thọ
Tự chuyên tu chánh hạnh
Thường nhớ giữ không quên
Kia hoặc trái luật nghi
Ái ngữ dạy bảo nhau
Nếu Thầy có dạy bảo
Vì bệnh duyên không làm
Phải thưa bày theo lễ
Thế mới không mắc lỗi
Thường khiến Thầy vui vẻ
Lìa các việc phiền não
Phải gắng làm theo đây
Sợ nhiều nên không thuật
Đức Như-lai Kim cang
Tự tuyên thuyết như thế
Và dạy khác rõ biết
Nương Thầy được thành tựu
Nếu đệ tử thanh tịnh
Hay quy y Tam Bảo
Ví như mạng sắp hết
Cũng vì nói pháp yếu
Và dạy bí mật giáo
Khiến làm chánh pháp khí
Nếu trì tụng hiện tướng
Sẽ bị căn bản tội
Nếu hay thuận theo Thầy học hành
Thành tựu hết thảy các công đức
Đem nhân lành tôi soạn tập này
Nguyện cùng chúng sanh mau thành Phật.

Print Friendly, PDF & Email