HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG
Nguyên tác: JOURNEY TO THE EAST
Tác giả: Blair T. Spalding
Nguyên Phong phóng tác