Ghim Trong Lòng, Hạnh Phúc Xả Ly Và Hiệp Ước Sống Chung
TT Thích Trí Siêu
Diễn đọc: Trọng Nghĩa – Mộng Lan