ÐỒNG THỂ TỪ BI
Hạnh Phương

Tháng Tư em mỉm nụ cười
Chấp tay lễ Phật! ơi Mười Phương Hoa
Nam mô Từ Phụ Thích Ca
Ứng thân Khánh Đản để mà trang nghiêm
Quê hương non nước ba miền
Dựng Nêu đất Bụt bình yên dân lành

Trần gian cung phụng Đản sanh
Mỗi Tâm mỗi Bụt viên thành truyện xưa
Quản chi tạt gió xan mưa
Hoa ưu đàm ngát hương vừa nở đây.

Tháng Tư em trẫy hội này
Vầng trăng tự tánh tròn đầy Tam Quy
Phân thân bất khả tư nghì
Phật là Đồng Thể Từ Bi nhiệm mầu.
Phật là Biển Tuệ rộng sâu
Ta bà ngũ trược làu làu ứng thân.

Đất kia Địa Tạng trong ngần
Nước kia Cam Lộ Quan Âm đó mà
Non kia biển nọ Thích Ca
Thế gian Tịnh Độ Di Đà đó thôi!
Dừng chân trở bước bồi hồi
Mừng vui Khánh Đản em ngồi hát ca.
Tháng Tư đồng vọng ngân nga
Hồng ân Phật tổ chan hòa mười phương