CUNG TIỄN
ĐỨC THƯỢNG NHÂN
Thượng NGUYÊN hạ CHỨNG
Hiệu TUỆ SỸ
Duy đêm nay NGƯỜI trọ quán nhân gian
Tinh sương MAI – lửa tam muội đưa người về trường cữu
Hạnh nguyện tái sinh cứu chúng sinh tam đồ NGƯỜI cứu !
Chúng con đợi bước chân NGƯỜI, bước bước vượt gian nan.
NGƯỜI cho chúng con bát cơm hương tích
NGƯỜI cho chúng con liêu xá Duy Ma
NGƯỜI cho chúng con MƯỜI HUYỀN MÔN lưu ly ngọc bích
Hoa ngàn hoa THẮNG MAN Xuân ngàn xuân TỪ THỊ nụ môi hoa….
Chúng con biết NGƯỜI đang vào LĂNG NGHIÊM đại định
Pháp hữu NGƯỜI chửng bước lại chiêm quan
Trưởng tử NGƯỜI đồng cảm tay che mắt tịnh
Như như lai NGƯỜI chưa tới nhân hoàn.
NGƯỜI dẫu đến vẫn như chưa từng đến
Khép mi xanh NGƯỜI hẵn vẫn chưa đi
GIẤC MƠ TRƯỜNG SƠN nắng non móc sương
trùng trùng lưu luyến.
Giữa NGỤC TRUNG bóng Đại Sĩ uy nghi.
THIÊN LÝ ĐỘC HÀNH Ư ? phải đâu là thán ngữ !
Mười lực giới định tuệ trang nghiêm tự tại sắc thân.
Ai trói buộc được thân NGƯỜI ấy chứ
Và ai nữa nâng bước chân người thanh thản tự do.
NGƯỜI đi cho chúng con cùng đi.
NGƯỜI bước cho chúng con cùng bước
Từng bước vượt ta bà ngũ trược
Về tịnh quang đất xa cừ mã não thành quách lưu ly.

HẠNH PHƯƠNG
Viết trong ngày Rằm tháng Mười QUÝ MÃO
Phật lịch 2567
Thứ Hai 27.11.2023
Sáng sớm mai cung tiễn trà tỳ sắc thân Ngài.