Quán Niệm Ân Sư
Hạnh Phương

Mỗi chữ thầy trao mỗi chữ TÂM
Cho con vơi bớt những mê lầm
Bước chân từng bước không sai lạc
Mỗi bước chân trần, mỗi quán âm.

Mỗi chữ thầy trao mỗi chữ tình
Trái tim hồng tỏa ánh quang minh.
Yêu người như thể yêu mình vậy
Mỗi nhịp tim hồng, mỗi mỗi xinh.

Mỗi tiếng thầy trao mỗi pháp âm
Diệu quan sát trí, ấy chân tâm
Mỗi hiền ngu hóa thân bồ tát
Mỗi hống âm sư tử…vạn tầm.

Pháp thân tuệ mạng mỗi truyền trao
Pháp tánh chân như mỗi dạt dào.
Cất bước nối đèn, đèn rạng tỏ
Mỗi linh sơn hội thượng tràn trào.

Mỗi thân giáo mỗi mỗi trang nghiêm
Mỗi gạn dòng mê, mỗi trạc tuyền
Dắt dẫn quần sanh về bến đạo
Hòa dung chân tánh thể uyên nguyên.

Quán niệm ân sư, quán nghĩa tình
Pháp thân tuệ mạng thảy tròn xinh.
Nam mô Tịch Mặc Năng Nhân Phật
Cao tột : Thầy ba cõi chúng sinh.

Ba Ngôi Báu ấy … cả ba ngôi
Là đấng minh sư mãi sáng ngời
Tự tánh trở về nương tự tánh :
Bậc thầy ỐC ĐẢO chính mình thôi.

HẠNH PHƯƠNG
20 – 11 – 2011
Phật lịch 2555.