ĐỊA BA LA MẬT ẤN

Chắp 2 tay Định Tuệ giữa rỗng không, dựng đứng 2 hư không luân ( 2 ngón cái ) hợp cùng nhau.

“ Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. A tam mê, đát-lý tam mê, tam ma duệ, sa ha “

* ) NAMAH SAMANTA BUDDHÀNÀM_ ASAME TRISAME SAMAYE_ SVÀHÀ